అనువాదలహరి

Staking Life… Mohan Rishi, Telugu, Indian

There is nothing more to be dreadful about death,

Nor, are there any illusions of it visiting a particular day.

The light and night try to neutralize one another

Pleasures and pains are not exempted.

Today walks over us to morrow

The survivors continue their death-ward journey.

Death lurking in every step, and

Life abiding under shadow of death

Are the facts of the times.

One can’t witness any glimmer of hope

In people living under Damocles’ sword.

Is coming home a bane or a blessing?

It’s moot on a frightful disquieting stygian night.

In a wont, heartless, calcining world

Where people are insulated from one another

Dumbstruck and half-asleep in their own time-zones,

Their cells, busy engagements, and their heart-rending grieves,

There is more now to fear … how to live?

.

Mohan Rishi

Telugu

Indian

Image Courtesy: Mohan Rishi
Image Courtesy: Mohan Rishi

Mr. Mohan Rishi is a copy Editor with Ad Agency. He has over 100 poems published in all reputed Telugu magazines . Music and Literature are his passion. He can be reached at: Mohanrishi.73@gmail.com.

చంపుడుపందెం

.

చావుగురించి భయపడ్డానికేమీ లేదు. ఇప్పుడది ప్రత్యేకంగా
ఒకరోజున వస్తుందన్న భ్రమలూ లేవు.

పగలూ, రాత్రులూ ఒకదాన్నొకటి చంపుకుంటాయి. సంతోషాలూ,
దుఃఖాలూ, అతీతాలూ కావు.

రోజు మనల్ని చంపి మరోరోజులోకి ప్రవేశిస్తుంది. బతికి బట్టకట్టినవాళ్ళు
మరణం దిశగా ప్రయాణిస్తారు

.

అడుగు అడుగులోని చావూ, చావు నీడలోని బతుకూ ఇప్పటి 
నిజాలు. ప్రాణాలు ఉగ్గబట్టుకొని చరిస్తున్న జీవాల్లో ఏ రేపటి 
ఆశలకాంతినీ కనుగొనలేవు.

తిరిగిరావడం చావో, బతుకో తేల్చుకోలేని భయవిహ్వల కాళరాత్రి
కాలాల్లో. జాలాల్లో. హృదయవిదారక శోకాల్లో.

పలకరించుకోవడానికి దొరకని సమయాల్లో. మాటలు దొరకని 
సందర్భాల్లో. పలవరించలేని సగంనిద్రల్లో. ఒకరికొకరు ఏమీకాని
నిర్దిష్ట, నిర్దయామయ నిప్పులకుంపటి లోకంలో.

ఇప్పుడు బతుకు గురించి భయపడ్డానికే చాలా వుంది.

.

మోహన్ రుషి

%d bloggers like this: