అనువాదలహరి

నాకు తెలుసు, నాకొక్కడికే తెలుసు… ఫెర్నాండో పెసో, పోర్చుగీసు కవి

నాకు తెలుసు, నాకొక్కడికే తెలుసు…
ఏ నమ్మకమూ, ఏ నియమమూ,
ఏ సంగీతమూ, ఏ ఆలోచనా లేకపోతే
ఈ హృదయం ఎంత గాయపడుతుందో.

నాకు తెలుసు, నాకొక్కడికే తెలుసు…
కాని అదేదీ నేను చెప్పలేను.
ఎందుకంటే ఆ అనుభూతి ఆకాశం లాంటిది
కనిపిస్తుంది, చూడడానికి ఏమీ ఉండదు.
.
ఫెర్నాండో పెసో
June 13, 1888 – November 30, 1935

పోర్చుగీసు కవి

Fernando Pessoa

.

I Know, I Alone

.

I know, I alone

How much it hurts, this heart

With no faith nor law

Nor melody nor thought.

Only I, only I

And none of this can I say

Because feeling is like the sky –

Seen, nothing in it to see.

.

Fernando Pessoa

June 13, 1888 – November 30, 1935

Portuguese Poet, writer, literary critic, translator, publisher and philosopher.

Poem Courtesy:  http://allpoetry.com/Fernando-Pessoa

%d bloggers like this: