అనువాదలహరి

అర్థ రాత్రి… డొరతీ పార్కర్, అమెరికను కవయిత్రి

తారకలు పువ్వుల్లా మెత్తగానూ, అంత చేరికలోనూ ఉన్నాయి;

కొండలు నెమ్మదిగా వడికిన క్రీనీడల వలల్లా ఉన్నాయి;

ఇక్కడ ఆకునీ, గడ్డిపరకనీ విడిగా చూడలేము

అన్ని ఒకటిగా కలిసిపోయి ఉన్నాయి.

ఏ వెన్నెల తునకా గాలిని చొచ్చుకుని రాదు, ఒక నీలి

వెలుగు కిరణం బద్ధకంగా దొరలి అంతలో ఆరిపోయింది.

ఈ రాతిరి ఎక్కడా పదునైన వస్తువేదీ కనరాదు

ఒక్క నా గుండెలో తప్ప.

.

డొరతీ పార్కర్

ఆగష్టు 22, 1893 – జూన్ 7, 1967

అమెరికను కవయిత్రి

.

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org
Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

.

Midnight

The stars are soft as flowers, and as near;
The hills are webs of shadow, slowly spun,
No separate leaf or single blade is here
All blend to one.

No moonbeams cuts the air, a sapphire light
Rolls lazily and slips again to rest.
There is no edged thing in all this night,
Save in my breast.

.
Dorothy Parker
August 22, 1893 – June 7, 1967
American Poet, critic and short story writer

%d bloggers like this: