అనువాదలహరి

అమెరికా! … ఆల్ఫ్రెడ్ క్రీం బర్గ్, అమెరికను కవి

(పైకి ఒకమాట చెబుతూ లోపల ఇంకొకపని చేసే వాళ్ల ఆంతర్యం ఒకరోజు కాకపోతే మరొకరోజైనా బహిర్గతమౌతుంది. అవసరానికి మించి ఎవరైతే ఎక్కువ నీతులు వల్లిస్తారో వాళ్ళపట్ల బుద్ధిజీవులు ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండడమే గాక, అమాయకులకి హెచ్చరికలుకూడా చేస్తుంటారు. అలాంటి హెచ్చరికే చేస్తున్నాడు కవి అమెరికాకి… బహుశ ఈ కవిత రెండవప్రపంచ సంగ్రామం నేపథ్యంలో రాయబడి ఉండొచ్చు)

ముందుకీ వెనక్కీ, ముందుకీ వెనక్కీ

నిర్లక్ష్యంగా భయంకరైన అడుగులు వేసుకుంటూ

రెండు దీపాలను చూపిస్తూ

ఆనందంగా ఊపుతూ—

ఒకటి తూరుపువైపు

మరొకటి పడమరవైపూ—

ఉరుము ఉరినట్టు గంభీరంగా

రెండు మాటలు అంటాడు

దానికి శత్రువులుకూడా పులకరిస్తారు:

అందరూ ఒకటే, అందరూ ఒకటే, అందరూ ఒకటే, అందరూ ఒకటే!

ఆ చిత్రమైన, అద్భుతమైన, విశృంఖలమైన

కుర్రాడిపట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి

అతని ఆటస్థలం… దరిదాపులకి కూడా వెళ్ళొద్దు!

అందరూ ఒకటే, అందరూ ఒకటే, అందరూ ఒకటే, అందరూ ఒకటే!

అంటూ ముందుకీ వెనక్కీ వెళుతుంటాడు.

.

ఆల్ఫ్రెడ్ క్రీంబర్గ్

అమెరికను కవి

 

America!

.

Up and down he goes     

With terrible, reckless strides,   

Flaunting great lamps     

With joyous swings—    

One to the East     

And one to the West—   

And flaunting two words

In a thunderous call        

That thrills the hearts of all enemies:   

All, One; All, One; All, One; All, One!        

Beware that queer, wild, wonderful boy       

And his playground—don’t go near!  

All, One; All, One; All, One; All, One;         

Up and down he goes.

.

Alfred Kreymborg

December 10, 1883 – August 14, 1966

American

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936). 

http://www.bartleby.com/265/175.html

%d bloggers like this: