అనువాదలహరి

నేను యుద్ధగీతిక ఆలపిస్తాను… హారీ కెంప్, అమెరికను కవి

(వంద సంవత్సరాల క్రిందట మొదటి ప్రపంచ సంగ్రామం నేపధ్యంలో  Phoenix  పత్రిక 1914 డిశెంబరు సంచిక 208 వ పేజీలో ప్రచురించబడ్డ కవిత. )

నేను ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మృత్యువులా
కబళించి, త్రేంచే పెద్ద ఫిరంగులను కీర్తిస్తాను.
అబ్బా! మధ్యలో ఈ ఏడ్చే తల్లులొకళ్ళు,
చలనం లేకుండా పడున్న ఆకారాలూను.

రెపరెపలాడూ ఎగిరే జండాల పాటలుపాడతాను,
నా ముందు యుద్ధబాకాలూ, హాహాకారాలూను.
అబ్బా! జీర్ణవస్త్రాలెగిరే ఈ అస్థిపంజరాలొకవంకా
మరి ఎన్నడూ పలుకలేని పెదవులు మరోవంకానూ.

ఒకదాన్నొకటి ఒరుసుకునే కత్తులూ, ఖండించుకునే
కరవాలాల మెరుపులగురించి ఆలపిస్తాను
మీరు కూడా అవయవహీనుల గురించీ
పడున్న అర్థ నగ్నుల గురించీ పాడుతారా?

మనకి విజయాన్ని చేకూర్చిన
సేనాధిపతులను కీర్తిస్తాను
అబ్బా! ఆ ముక్కలైన శరీరాలొకటి
తేనెపట్టునుండి కారుతున్నట్టు రక్తమోడుతూ.

నేను విజయాన్ని వరించి కవాతు చేసుకుంటూ
వస్తున్న అశేష సైనిక పటాలాలగురించి పాడతాను
మీరు ఇక ఎన్నడూ కవాతు చెయ్యలేని వారిగురించీ
కనరాని ఆత్మలగురించీ పాడగలరా?
.
హారీ కెంప్

December 15, 1883 – August 5, 1960

అమెరికను కవి

.

Harry (Hibbard) Kemp

.

I sing the Battle

 

I sing the song of the great guns

that belch for death at will.

Ah, the wailing mothers,

the lifeless forms and still!

 

I sing the song of billowing flags,

the bugles, and cry before,

Ah, but the skeletons flapping rags,

the lips that speak no more!

 

I sing the clash of bayonets and

sabres that flash and cleave,

And wilt thou sing of maimed ones,

too, that go with pinned-up sleeve?

 

I sing acclaimed generals

that bring victory home,

Ah, but the broken bodies

that drip like honey-comb!

 

I sing of hosts triumphant,

long ranks of marching men,

And wilt thou sing the shadowy hosts

that never march again?

 .

Harry Kemp

December 15, 1883 – August 5, 1960

American Poet 

Poem Courtesy:

(The Phoenix, Vol 2, December 1914, No.1  page 208.)

https://play.google.com/books/reader?id=cerUAAAAMAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PA193

%d bloggers like this: