అనువాదలహరి

వెన్నెల్లో… థామస్ హార్డీ, ఇంగ్లీషు కవి

“ఓ ఒంటరి పనివాడా, ఊహలలో తేలుతున్నట్టు
అక్కడ నిలబడి ఆమె సమాధివంక అలా
ప్రక్కన మరో సమాధిలేనట్టు ఎందుకు తేరి చూస్తావు?

శుష్కించిన నీ పెద్ద కన్నులు అంతగా ప్రాధేయపడితే
శవంలా చల్లబడిన ఈ వెన్నెల వెలుగులో, ఆమె ఆత్మ
బహుశా నిరాకారస్వరూపాన్ని ధరించి పైకి లేస్తుందేమో.”

“ఓయ్ వెర్రిడా! ఇక్కడ మనుషులెవరికీ అక్కరలేకపోయినా
నేను ఇపుడు చూద్దామనుకుంటున్నది సరిగ్గా అదే.
కాని ఏం లాభం? నా కలాంటి అదృష్టం లేదు.”

“అయితే, నిస్సందేహంగా ఆమె నీ ప్రేయసి అయి ఉంటుంది,
నీ మంచీ చెడులలో, కష్టాలూ సుఖాల్లో పాలుపంచుకొని
ఆమె పోగానే, నీ జీవితంలో వెలుగు హరించుకుపోయి ఉంటుంది.”

“లేదు. ఆమె నేను ప్రేమించిన స్త్రీ కాదు.
ఆమెని ఎవరికన్నాకూడా ఉన్నతంగా ఎవరూ పరిగణించలేదు.
ఆమె బ్రతికుండగా ఆమె గురించి ఆలోచించలేకపోయాను.” 
.
థామస్ హార్డీ

2 June 1840 – 11 January 1928

ఇంగ్లీషు కవి

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org
Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

 

.

In the Moonlight

.

“O lonely workman, standing there

In a dream, why do you stare and stare

At her grave, as no other grave there were?

“If your great gaunt eyes so importune

Her soul by the shine of this corpse-cold moon,

Maybe you’ll raise her phantom soon!”

“Why, fool, it is what I would rather see

Than all the living folk there be;

But alas, there is no such joy for me!”

“Ah—she was one you loved, no doubt,

Through good and evil, through rain and drought,

And when she passed, all your sun went out?”

“Nay: she was the woman I did not love,

Whom all the others were ranked above,

Whom during her life I thought nothing of.”

.

Thomas Hardy

2 June 1840 – 11 January 1928

English Poet, Novelist

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/152.html

%d bloggers like this: