అనువాదలహరి

బార్జిస్ లో ఉషోదయం… హెర్మన్ హేగ్ డోర్న్, అమెరికను కవి

స్వచ్ఛమైన గాలి, పచ్చని మైదానం,
సెలయేటి పాట, గంగడోలుగంటల గణగణ…
ఓ మనిషీ! మనం ఎంత మూర్ఖులమి
జైలు గదుల్లో జీవితం గడపుతున్నాము!

పచ్చని దృశ్యాలూ, విశాలమైన
ఆకాశాలూ మనజీవితంలో భాగం కాకుండా
ఉరకలేసే హృదయాన్ని
అబద్ధాలతో కోసి చంపుతూ…

మెరిసే శిఖరాలు, ఒక్కసారిగా
ప్రశాంతమైన లోయలోకి వెలుగు వరద,
పచ్చని చేలు నా మోకాళ్ళు తడుముతున్నాయి:
మంచి దిగుబడి వస్తుంది
అంతా బాగానే ఉంది!
ఓ మనిషీ! మనం ఎంత మూర్ఖులమి
జైలు గదుల్లో జీవితం గడపుతున్నాము!

.

(* బార్జిస్ పర్వతాలు స్విట్జర్లాండులో ఉన్నాయి)

హెర్మన్ హేగ్ డోర్న్

1882 – 1964 

అమెరికను కవి

.

Early Morning at Bargis*

.

Clear air and grassy lea,  

  Stream-song and cattle-bell— 

Dear man, what fools are we    

  In prison-walls to dwell!         

To live our days apart     

  From green things and wide skies,    

And let the wistful heart  

  Be cut and crushed with lies!  

Bright peaks!—And suddenly  

  Light floods the placid dell,    

The grass-tops brush my knee: 

A good crop it will be,    

  So all is well!      

O man, what fools are we         

  In prison-walls to dwell!

.

 

(Note: The Bargis Mountain Valley is located in Switzerland)

Hermann Hagedorn

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936). 

http://www.bartleby.com/265/146.html

%d bloggers like this: