అనువాదలహరి

తారానివహపు మాయ… రిచర్డ్ బట్లర్ గ్లేంజర్, అమెరికను

నేనూహంచలేని ఏ దివ్యకుసుమాన్ని మించి
ఈ రోజు మీ సౌందర్యం ఉన్నా
ఈ రాత్రి మీరు నా మనసు దోచలేరు
ఎందుకంటే నేను చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాను.

విరబూచిన గన్నేరులా
గాలి అలలలో తేలిపోతూ…
ప్రతి పువ్వునీ చెంతనున్న
మరోపువ్వు అధిగమిస్తూ…
భగ్గున వెలిగిన మంటలా,
ఆకుపచ్చని చారల రత్నంలా;
నక్షత్రాల తళతళలతో ఆకాశం
అద్భుతమైన స్ఫటికంలా
అక్కడక్కడ నీలి పొడిజల్లినట్టు ఉంది.

ఈ ఒక్క రాత్రికి
నా మనసు గండుతుమ్మెద అయిపోయింది
నక్షత్ర నివహాన్ని
విరినికుంజముగా ఊహించుకుంటూ …

ఆకాశం మెరుగుతీగలా అల్లిన
లెక్కలేని ఈ తారకలన్నీ
అనంతరోదసీ తీరాలనుండి
వెలుగులు విరజిమ్ముతున్నాయి,
రసనిష్యందమైన ఆ శోభ
కొలవ సాధ్యం కాదు

ఈ ఒక్క రాత్రికి
నా మనసు సాహసించింది,
ఈ నక్షత్రాల కాంతివలలో చిక్కుకుంది.

మీ అందం గణింపరాని
శక్తివంతమైన వల అయి ఉండొచ్చు,
ఈ రాత్రికి నన్ను కట్టిపడెయ్యలేదు
ఎందుకంటే, నేను చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాను.

 

.

Star-Magic

.

Though your beauty be a flower         

Of unimagined loveliness,        

It cannot lure me tonight;

For I am all spirit. 

As in the billowy oleander,       

Full-bloomed,       

Each blossom is all but lost       

In the next—         

One flame in a glow       

Of green-veined rhodonite;       

So is heaven a crystal magnificence    

Of stars       

Powdered lightly with blue.      

For this one night 

My spirit has turned honey-moth        

And has made of the stars         

Its flowers.  

So all uncountable are the stars 

That heaven shimmers as a web,         

Bursting with light

From beyond,       

A light exquisite,  

Immeasurable!      

For this one night 

My spirit has dared, and been caught  

In the web of the stars.    

Though your beauty were a net

Of unimagined power,    

It could not hold me tonight;    

For I am all spirit.

.

Richard Butler Glaenzer

http://www.bartleby.com/265/144.html

 

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

 

%d bloggers like this: