అనువాదలహరి

నా ఆత్మను నిద్ర ఆవహించింది… విలియం వర్డ్స్ వర్త్, ఇంగ్లీషు కవి

నా ఆత్మని నిద్ర ఆవహించింది
నాకిపుడు ఏ లౌకిక బాధలూ లేవు
దొర్లిపోతున్న కాలాన్ని ఇపుడామె
గుర్తించగల స్థితిలో లేదు .

ఆమెలో చలనం లేదు, జీవం లేదు
ఆమె చూడనూ లేదు, విననూ లేదు;
భూమి మీది రాయి-రప్పా, చెట్టు-చేమతో పాటు
ఇక అహరహమూ పరిభ్రమిస్తూనే ఉంటుంది
.
విలియం వర్డ్స్ వర్త్

7 April 1770 – 23 April 1850

ఇంగ్లీషు కవి

William_Wordsworth

 

A Slumber Did My Spirit Seal

.

A slumber did my spirit seal;
I had no human fears:
She seem’d a thing that could not feel
The touch of earthly years.

No motion has she now, no force;
She neither hears nor sees;
Roll’d round in earth’s diurnal course
With rocks, and stones, and trees.
.

William Wordsworth

7 April 1770 – 23 April 1850

English Poet

%d bloggers like this: