అనువాదలహరి

చీకటి చిక్కబడుతోంది… రాబర్ట్ బ్రిడ్జెస్, ఇంగ్లీషు కవి

పగలల్లా భీకరంగా ఎండ కాసి కాసి
సంధ్యవేళకి చీకటి చిక్కబడుతోంది,
గాలి ఎగరేస్తున్న కెరటాలకి, రాత్రి
భీకరంగా ఉంటుందని అర్థమయింది
దూరాన ఎక్కడో ఉరుము ఉరుముతోంది.

సముద్రపక్షికూనలు కొండల
శిఖరాగ్రాల అంచులపై ఎగురుతున్నాయి
అలవాటుగా ఇచ్చవచ్చినట్టు ఎగురుతూ
ఆనందంగా రెక్కలల్లార్చుతున్నాయి దిగడానికి
రెక్కలతెలుపు నీటితెలుపుతో కరిగిపోతూ

కనుచూపుమేరలో ఓడల జాడలేదు
సూర్యుడు ఇలా క్రిందకి గ్రుంకేడోలేదో
దట్టమైన మేఘాలు కూడబలుక్కున్నట్టు
దూరాన ఉదయించబోయే చంద్రుణ్ణి మూసేసేయి.
పాపం, వెర్రి ప్రేమికా! నువ్వు ఏకాకివి.

.

రాబర్ట్ బ్రిడ్జెస్

(23 October 1844 – 21 April 1930)

ఇంగ్లీషు కవి

.

Robert Bridges

.

The Evening Darkens Over

The evening darkens over
After a day so bright,
The windcapt waves discover
That wild will be the night.
There’s sound of distant thunder.

The latest sea-birds hover
Along the cliff’s sheer height;
As in the memory wander
Last flutterings of delight,
White wings lost on the white.

There’s not a ship in sight;
And as the sun goes under,
Thick clouds conspire to cover
The moon that should rise yonder.
Thou art alone, fond lover.

.

Robert Bridges

(23 October 1844 – 21 April 1930)

English Poet

%d bloggers like this: