అనువాదలహరి

వెరసి… డొరతీ పార్కర్, అమెరికను కవయిత్రి

కత్తులు నొప్పెడతాయి

నదులు బాగా చలివేస్తాయి

ఏసిడ్ లు మరకలు వేస్తాయి

మందులకి ఒళ్ళు బిగుసుకుంటుంది

తుపాకులు చట్టవిరుద్ధం

ఉరితాళ్ళు తెగిపోవచ్చు

గేస్ భరించలేని వాసన

….

నువ్వు బతకడమే ఉత్తమం.
.
డొరతీ పార్కర్

August 22, 1893 – June 7, 1967

అమెరికను కవయిత్రి

Dorothy Parker

Resumé
.

Razors pain you;
Rivers are damp;
Acids stain you;
And drugs cause cramp.
Guns aren’t lawful;
Nooses give;
Gas smells awful;
You might as well live.
.
Dorothy Parker

August 22, 1893 – June 7, 1967

American Poetess

%d bloggers like this: