అనువాదలహరి

Before we log out… Anveeksha, Telugu

.

We can’t make out whether there is any face

Or just a slideshow of masks galore.

I marvel at the faces

dried on the washing line … pegging two poles.

Did you ever notice people without a face?

When I overhear somebody censuring another as “a faceless fellow”

I think that was, perhaps, what exactly he meant.

I am clueless whether they trade off their faces for money

Or surrender their life as a subject for the ads.

How can anybody identify the ‘who is who’

When the headless torsos parade in public?

It’s indeed a challenge to distinguish one from the other.

If tomorrow a day dawns when faces and torsos march severally

With only faces jaunting in some avenues

And only torsos sauntering in other avenues…

Shall “Man” have to be defined afresh then?

Who knows?

There is a whistle of faces drying on the Facebook.

I am preparing a questionnaire

To evaluate the probability of donning the same Faces

That were dipped in some obscure waters and dried here.

Should you chance upon any residual faces, I greatly appreciate

If you can dry them on my wall.

Let me sieve the immature emotional aberrations … rather poetically.

Let us identify the face that every one of us can remember

Before we log out from life.

.

Anveeksha

 Anveeksha, 38, hails from Hyderabad.  She is a Post Graduate in Telugu Literature and MBA from Ambedkar University.  She worked with Conqueror Technologies for  sometime as HR Manager and is presently a Management Trainer.  She says that she is trying to reinvent herself with the help of poetry.

లాగ్అవుట్ అవకముందే…

.

అక్కడ ఒక్క ముఖమే ఉందో లేక

అనేక ముఖాల ముసుగులో ?

గుంజలు పాతి ఆ ముఖాల్ని ఆరబెడుతుంటే ఆశ్చర్యం.

ముఖాల్లేని మనుషులని ఎప్పుడైనా చూసారా ?

ముఖం లేనోడా అని తిడుతున్నప్పుడు

ఆ ముఖాలు అలాంటి వాళ్లవేనా అనిపిస్తుంది

వాటిని అలా ఇచ్చేసి వాళ్ళు వ్యాపారమే చేస్తారో ? లేక

వ్యాపార ప్రకటనలకోసం జీవితం ఇచ్చేస్తారో ?

నడిచే మొండాల్ని చూస్తున్నప్పుడు

ఎవరెవరు, ఎవరెవరో అని ఎలా గుర్తుపడతారు

తెలుసుకోవడమూ ఆశ్చర్యమే !

ముఖాలు వేరుగా మనుషులు వేరుగా సంచరించే రోజులొస్తే

ఒక దగ్గర మొహాలు

మరో దగ్గర మొండాలు తిరుగుతూ మనుషులకి మరో అర్ధం చెపుతారా?

ఏమో

ముఖపుస్తకాల్లో ముఖాలు ఎండుతున్న శబ్దం

ఎక్కడెక్కడో మునిగే మొహాలు

ఇక్కడ ఎండబెట్టుకున్నాక తిరిగి తొడుక్కునే అంచనాలకోసం

క్వశ్చనేర్ తయారు చేస్తున్నా

సాయం కోసం ఏవైనా ముఖాలు మిగిలితే ఈ గోడపై ఎండేయండి

రాల్చని అపక్వ భావోద్వేగాలను కవితాత్మకంగా ఒడిసిపట్టనివ్వండి

అందరికీ గుర్తుండే ముఖమేదో తేలనివ్వండి,

జీవితం నుంచి లాగ్అవుట్ అవకముందే.

.

అన్వీక్ష

%d bloggers like this: