అనువాదలహరి

కృషి… విలియం హేమండ్, ఇంగ్లీషు కవి

ప్రేమని మొదటగా పాదుకొల్పడానికి

ప్రేమలేఖలతో మొదలెట్టిన నేను,

వెర్రినై, తెలుసుకోలేకపోయాను, ముఖంచిట్లింపూ

కసురు చూపులూ ఆమోదసూచికలేనని…

నిర్లక్ష్యమనే చూపులకు బలై

ముక్కలుగా విరిగిపోయిన మనసు

చీదరింపులనే చట్రాలలో నలిగి నలిగి

విత్తు మొలకెత్తిస్తుందని తెలియనైతి.

సంకోచం ప్రేమని నిప్పులలోకి తోస్తుంది;

మంచుకురిసే నేలలు తమకితాము వేడెక్కలేవు:

అశ్రద్ధ దానిమీద ఆలోచిస్తూ కూచుంటుంది

హేమంతంలో విత్తుమీద మంచు పేరుకున్నట్టు.

మేమిద్దరమూ ఒకరినొకరు

కలుసుకోకుండా పంత పండదు

ప్రేమపంట ఒక్కటే సమృద్ధిగా పండి

చివరకి ఒక్కటిగా మిగిలిపోతుంది

మిగిలినవేవీ జీర్ణమయితేనేగాని

పోషణని ఇవ్వలేవు, దానికి విపర్యయంగా,

మితాహారంలో కూడా … ప్రేమ

దానంతట అదే అధికమౌతుంటుంది.

.

విలియం హేమండ్

ఇంగ్లీషు కవి

.

Husbandry

When I began my Love to sow,

  Because with Venus’ doves I plow’d,         

Fool that I was, I did not know 

  That frowns for furrows were allow’d.       

The broken heart to make clods torn   

  By the sharp arrows of Disdain,       

Crumbled by pressing rolls of Scorn, 

  Gives issue to the springing grain.    

Coyness shuts Love into a stove;        

  No frost-bound lands their own heat feed:  

Neglect sits brooding upon Love,       

  As pregnant snow on winter-seed.    

The harvest is not till we two    

  Shall into one contracted be;   

Love’s crop alone doth richer grow,          

Decreasing to identity.    

All other things not nourish’d are       

  But by Assimilation:     

Love, in himself and diet spare,

  Grows fat by Contradiction.

.

William Hammond

(fl. 1655)

The Book of Restoration Verse.  1910.

Ed: William Stanley Braithwaite.   

http://www.bartleby.com/332/25.html

%d bloggers like this: