అనువాదలహరి

మనిద్దరిలో ఒకరు ముందు పోవలసినపుడు… రాబర్ట్ బ్రిడ్జెస్, ఇంగ్లీషు కవి

మనిద్దరిలో ఒకరు ముందు పోవలసినపుడు

అది నేనే కావాలని కోరుకుంటున్నాను,

ఎప్పటిలా ఇంటిలో హాయిగా ఉండు

అలా అయితేనే నే కోరుకున్నది జరుగుతుంది.

నా మనసుకూడా నీది చేసుకుని

నీ మోకాళ్ళమీద బిడ్డకి పాటపాడు,

లేదా, ఒంటరిగా నీలో నువ్వు

నీ కోసం రాసిన పాటలు చదువుకో.

.

రాబర్ట్ బ్రిడ్జెస్

23 October 1844 – 21 April 1930

ఇంగ్లీషు కవి

 

 

.

Robert Bridges

.

When Death to Either shall come

.

When Death to either shall come,  

  I pray it be first to me,—        

Be happy as ever at home,        

  If so, as I wish, it be.    

Possess thy heart, my own;               

  And sing to the child on thy knee,    

Or read to thyself alone  

  The songs that I made for thee.

.

Robert Bridges.

23 October 1844 – 21 April 1930

English Poet

Poem Courtesy:

The Oxford Book of English Verse: 1250–1900.

Ed: Arthur Quiller-Couch, 1919.

http://www.bartleby.com/101/840.html

%d bloggers like this: