అనువాదలహరి

దారీ తెన్నూ లేక… ఎమిలీ డికిన్సన్, అమెరికను కవయిత్రి

చిత్తడినేల అంటే ఏమిటో తెలీదు,

సముద్రాన్ని ఎన్నడూ చూసి ఎరగను

కానీ, నాకు అడవిపొదలెలా ఉంటాయో తెలుసు

కెరటం అంటే ఊహించుకోగలను.

నేను దేవుడితో ఎప్పుడూ మాటాడలేదు

స్వర్గాన్ని ఎన్నడూ చూడలేదు

కానీ నాకు పటం చూసినంత స్పష్టంగా

అదెక్కడుంటుదో ఖచ్చితంగా తెలుసు.

.

ఎమిలీ డికిన్సన్

December 10, 1830 – May 15, 1886

అమెరికను కవయిత్రి

.

Chartless

 

I never saw a moor,        

I never saw the sea;         

Yet now I know how the heather looks,       

And what a wave must be.        

 

I never spoke with God,            

Nor visited in Heaven;    

Yet certain am I of the spot       

As if the chart were given.

.

Emily Dickinson.

December 10, 1830 – May 15, 1886

Modern American Poetry.  1919.

Ed. Louis Untermeyer, (1885–1977).

http://www.bartleby.com/104/1.html

%d bloggers like this: