అనువాదలహరి

మరణానంతరం… సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

ఇపుడు నా పెదాలు సజీవంగా ఉన్నప్పటికీ

అవి చెప్పవలసిన మాటలు చెప్పకూడదు

నేను మరణించిన పిదప నా ఆత్మకు

నేనేం చెప్పాలనుకున్నానో గుర్తుంటుందా?

ఒక వేళ దానికి గుర్తున్నా,

ప్రియతమా, వాటిని నువ్వు గణించవు;

ఎందుకంటే, ఇప్పుడు అవి చెప్పకూడదు

అప్పుడు నువ్వు వాటిని వినలేవు. 

.

సారా టీజ్డేల్

August 8, 1884 – January 29, 1933

అమెరికను కవయిత్రి

Image Courtesy: http://img.freebase.com
Image Courtesy: http://img.freebase.com

.

After Death

 

Now while my lips are living  

  Their words must stay unsaid,

And will my soul remember     

  To speak when I am dead?     

 

Yet if my soul remembered           

  You would not heed it, dear,  

For now you must not listen,    

  And then you could not hear. 

.

Sara Teasdale

August 8, 1884 – January 29, 1933

American Lyric Poet

 

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Ed: Harriet Monroe, (1860–1936). 

http://www.bartleby.com/265/366.html

 

%d bloggers like this: