అనువాదలహరి

నీరవము… థామస్ హుడ్, ఇంగ్లీషు కవి

ఎక్కడా చప్పుడు పుట్టని చోట నిశ్శబ్దం ఉండిఉండొచ్చు

చల్లని సమాధుల్లోనూ, సముద్రపు లో లోతుల్లోనూ

ఏ శబ్దమూ వినిపించని చోట నిశ్శబ్దం ఉండొచ్చు,

మూగబోయి, ఇంకా దీర్ఘనిద్రలో ఉన్న

ఏ ప్రాణి కనరాని విశాలమైన ఎడారుల్లోనూ ఉండొచ్చు;

కానీ ఏ గొంతుకా మూగపోలేదు, ఏ ప్రాణీ నిశ్శబ్దంగా చరించలేదు

సోమరిగా ఈ నేల మీద తిరిగి, ఎన్నడూ మాటాడక

నాచుపేరుకున్న శిధిలాల్లోనూ, పాడైన భవనాల్లోనూ

ఒకప్పుడు మనిషి వసించిన పురాతన భవంతుల్లోనూ

తిరిగే మేఘాలూ, మేఘాల్లా స్వేచ్ఛగా సంచరించే నీడలూ తప్ప; 

మధ్య మధ్యలో నక్కలూ, దుమ్ములగొండులూ అరిచినా,

అటూ ఇటూ త్వరగా ఎగిరే గుడ్లగూబలు వాటి ప్రతిధ్వనికి

అరిచినా, చిరుగాలి వినీవినిపించకుండా శోకించినా,

అక్కడే, ఒంటరిగా, సచేతనంగా నిజమైన నీరవం ఉంటుంది.

థామస్ హుడ్,

23 May 1799 – 3 May 1845

ఇంగ్లీషు కవి

 

.

.

 

Silence

There is a silence where hath been no sound,

There is a silence where no sound may be,

  In the cold grave—under the deep, deep sea,

Or in wide desert where no life is found,

Which hath been mute, and still must sleep profound;

  No voice is hush’d—no life treads silently,

  But clouds and cloudy shadows wander free,

That never spoke, over the idle ground:

But in green ruins, in the desolate walls

  Of antique palaces, where Man hath been,

Though the dun fox or wild hyæna calls,

  And owls, that flit continually between,

Shriek to the echo, and the low winds moan—

There the true Silence is, self-conscious and alone.

.

Thomas Hood.

English Poet

23 May 1799 – 3 May 1845

The Oxford Book of English Verse: 1250–1900

Ed: Arthur Quiller-Couch, 1919.

 http://www.bartleby.com/101/648.html

%d bloggers like this: