అనువాదలహరి

రెప్పపాటులో మాయమయే
పగటి క్షణాలని మందలించొద్దు,
అలాగే సహనాన్ని పోగొట్టే ఆలోచనలతో
ఆత్మహత్యకు పాల్పడవద్దు,
కాలం బరువుగా కదులుతోందని అనుకోవద్దు;
ఈ నెమ్మది ఒక వరం;
మనకి త్వరలోనే తెలుస్తుంది
మనకి భవిషత్తు తెలుసుకుందికి ఎంత ఆరాటమున్నా
నిజానికి అది తెలుసుకుందికి భయపడతామని.

మార్మికమైన ఈ అజ్ఞానం
మనల్ని భవిష్యత్తు తెలుసుకోలేకుండా శాసిస్తుంది,
మనకోసం విధి అనుసరించే ధర్మసూత్రాల్ని
ముందుకు జరపడానికి ప్రయత్నించదు;
భవిష్యత్తును అపేక్షిస్తూ నువ్వుపడే
ఆరాటాన్ని కాసేపు నిలువరించుకో.
ఒక్కటి గుర్తించుకో: కాలం కడకు
నీ ఆశకి పట్టాభిషేకమైనా చేస్తుంది;
నీ భయాలని నిర్మూలించనైనా నిర్మూలిస్తుంది.
.
థామస్ స్టాన్లీ
(1625 – 12 ఏప్రిల్ 1678)
ఇంగ్లీషు రచయిత

 

 .

Expectation

 

Chide, chide no more away      

The fleeting daughters of the day,       

Nor with impatient thoughts outrun    

      The lazy sun,  

Nor think the hours do move too slow;                  

      Delay is kind, 

  And we too soon shall find     

That which we seek, yet fear to know.

 

  The mystic dark decrees

Unfold not of the Destinies,                

Nor boldly seek to antedate      

      The laws of Fate;      

Thy anxious search awhile forbear,    

      Suppress thy haste,   

  And know that Time at last               

Will crown thy hope, or fix thy fear.

.

Thomas Stanley

(1625 – 12 April 1678) 

The Book of Restoration Verse.  1910.

Ed:  William Stanley Braithwaite.

http://www.bartleby.com/332/19.html

 

ప్రార్థన పరమార్థం … సర్ ఆబ్రీ డి వేరె, ఐరిష్ కవి

కనుక, నువ్వు ప్రార్థించేటపుడు గాని,

బిక్షవేసేటపుడుగాని టముకు కొట్టుకోకు. వంచకులు

కేవలం ఆడంబరం కోసం అలాచేస్తుంటారు; వీధులన్నీ

వారి దాతృత్వం గూర్చి చెప్పుకుంటాయి; వారి పాటలే పాడతాయి.

వారి స్తోత్రపాఠాలకి సామాన్యులు నూనెగచ్చుమీద జారినట్టు

పడిపోతారు; వాళ్ళు వఠ్ఠి నయవంచకులు!

స్వర్గం గురించి వదరుతున్నా, మనసు ఇహంలోనే కొట్టుకుంటుంది;

కలుపుమొక్కలకి పాకులాడుతూ శాశ్వత గ్రాసాన్ని పోగొట్టుకుంటారు.

దేముడికి ఈ ప్రార్థనలూ అరుపులూ అక్కరలేదు;

మనిషి దేమునితో అనుసంధానం చేసుకుందికి

ప్రార్థన చేయమని భగవంతుడు శాసించేడు.

వక్రమైన మార్గాలూ, అర్థంలేని ఆనందాలూ

కోరుకోకు. నీ గొంతులో ప్రార్థన పలకడానికి ముందు

నీ మనసు ప్రేమ అనే రెక్కలమీద దైవత్వంవైపు ఎగరాలి.

 .

సర్ ఆబ్రీ డి వేరె  2nd Baronet

(28 August 1788 – 5 July 1846)

ఐరిష్ కవి

The Right Use of Prayer

 

Therefore, when thou wouldst pray, or dost thine alms,      

  Blow not a trump before thee. Hypocrites  

  Do thus vaingloriously: the common streets         

Boast of their largess, echoing their psalms. 

On such the laud of men like unctuous balms                 

  Falls with sweet savour. Impious Counterfeits!     

  Prating of Heaven, for earth their bosom beats:    

Grasping at weeds they lose immortal palms.

 

God needs not iteration nor vain cries;

  That Man communion with his God might share          

  Below, Christ gave the ordinance of prayer.         

Vague ambages and witless ecstasies  

  Avail not. Ere a voice to prayer be given    

  The heart should rise on wings of love to Heaven.

.

Sir Aubrey de Vere 2nd Baronet

(28 August 1788 – 5 July 1846)

Irish poet and landowner.

The Oxford Book of Victorian Verse.  1922.

Compiled by: Arthur Quiller-Couch,  

 

http://www.bartleby.com/336/28.html

 

 

%d bloggers like this: