అనువాదలహరి

నీవు లేక… హెర్మన్ హెస్, స్వీడిష్ కవి

సమాధి ఫలకంలా శూన్యంగా
రాత్రిపూట తలగడ నా వంక చూస్తుంటుంది తదేకంగా;
నీ కురులలో నిద్రపోకుండా
ఒంటరిగా ఉండడం
ఇంత కటువుగా ఉంటూందని ఎన్నడూ అనుకోలేదు.

వేలాడుతున్న దీపం మసిబారి
ఈ సడిలేని ఇంటిలో ఒంటరిగా ఉంటున్నాను
నీ చేతులు అందుకుందామని నా చెయ్యి జాచి
నీ కోసం కాంక్షతో జాచిన మెత్తని పెదాలకు
లక్ష్యం దొరకక విసుగుతో నీరసంగా నా పెదాలే దొరుకుతాయి.
అప్పుడు ఒక్కసారిగా మెలకువ వస్తుంది,
నన్నావరించిన చెమ్మ చీకటి ఇంకా చిక్కబడుతోంది.
కిటికీలోంచి ఒక నక్షత్రం స్పష్టంగా మెరుస్తోంది…
ఏవీ నీ స్వచ్ఛమైన కురులు?
ఏవీ నీ తీయని పెదిమలు?

ఇపుడు సంతోషాన్ని చూసినపుడల్లా వేదననీ
తాగిన ప్రతి గుటకలోనూ విషాన్ని దిగమింగుతున్నాను
నువ్వు లేకుండా
ఒక్కడినీ ఇలా ఒంటరిగా ఉండడం
ఇంత కష్టంగా ఉంటుందని నేనెన్నడూ ఊహించలేదు.

.

అనువాదం: James Wright

హెర్మన్ హెస్
2 జులై 1877 – 9 ఆగష్టు 1962
స్వీడిష్ కవి, నవలా కరుడూ, చిత్రకారుడూ

 .

Herman Hesse

.

Without You

.

My Pillow gazes upon me at night
Empty as a gravestone;
I never thought it would be so bitter
To be alone,
Not to lie down asleep in your hair.

I lie alone in a silent house,
The hanging lamp darkened,
And gently stretch out my hands
To gather in yours,
And softly press my warm mouth
Toward you, and kiss myself, exhausted and weak-
Then suddenly I’m awake
And all around me the cold night grows still.
The star in the window shines clearly-
Where is your blond hair,
Where your sweet mouth?

Now I drink pain in every delight
And poison in every wine;
I never knew it would be so bitter
To be alone,
Alone, without you.
.

(Translated by James Wright)

Hermann Hesse

2 July 1877 – 9 August 1962

German-Swedish Poet, Novelist

Poem Courtesy: http://www.poemhunter.com/poem/without-you-2/#content

%d bloggers like this: