అనువాదలహరి

సోమరితనం… ఎస్. వి. మిచెల్, అమెరికను కవి

గడిచిపోయిన క్షణాలను అమితంగా ప్రేమించడంలో

నన్ను మించినవాడు లేడు.

నేను బద్ధకంగా విచ్చుకునేపూలని

మించిన బద్ధకస్తుణ్ణి;

గాలల్లాడని కందకంలో నీటి కన్నా,

మధ్యాహ్నం నీటిమీద బద్ధకంగా తేలే

లిల్లీల కన్నా బద్ధకంగా పడుకోగలను;

ఇంతవరకు ఎన్నడూ కదిలిన ఛాయలు లేని

ఏ శిలాఫలకం కన్నా

నిశ్చలంగా ఉండగలను;

నాకు అనిపిస్తుంటుంది

అమాయకపు ఆనందం అందిచ్చే

అద్భుతమైన వరాలన్నిటినీ

నా అచంచలమైన సోమరితనం ఇస్తుంటుందని.

.

 ఎస్. వి. మిచెల్

February 15, 1829 – January 4, 1914

అమెరికను కవి

 

 

.

.

Idleness

.

 

There is no dearer lover of lost hours

Than I.

I can be idler than the idlest flowers;

More idly lie

Than noonday lilies languidly afloat,

And water pillowed in a windless moat.

And I can be

Stiller than some gray stone

That hath no motion known.

It seems to me

That my still idleness doth make my own

All magic gifts of joy’s simplicity.

.

 Silas Weir Mitchell

February 15, 1829 – January 4, 1914

American Writer and Physician

 

Poem Courtesy:

An American Anthology, 1787–1900.  1900

Ed: Edmund Clarence Stedman, (1833–1908). 

http://www.bartleby.com/248/522.html

 

%d bloggers like this: