అనువాదలహరి

An Ordinary Day in an Ordinary Street… V. Chinaveerabhadrudu, Telugu, Indian

About ten in the morning, the trees are

Still lazying under the thick foggy veil.

The young sprouting leaves peep through

Like the hanging jukas from earlobes.

 
The early buzz for the daily grind

of Autos, the picking up traffic,

Children reaching out their schools,

Is like attuning for an imminent concert.

 
Stepping out as usual into the street

That looks as usual, I thought:

Though I seemingly walk here,

I am walking, in fact, not at all here.

 
I cross many paths once more

I crossed once before;

I am pilgrimaging and returning

Time and again to some ancient rendezvous.

 
It’s an ordinary morning in a very ordinary street.

But no sooner than I turned my eyes within,

Oh! People from hoary past and trodden paths

had unveiled a world of their own for me.

.

Vadrevu Chinaveerabhadrudu.

Vadrevu  Chinaveerabhadrudu
Vadrevu Chinaveerabhadrudu

మామూలు వీధిలో ఒక మామూలు ఉదయం

.

ఉదయం పదిగంటల వేళ, వీధిలో-

ముతక దుప్పటిలోనే ముణగదీసుకున్న చెట్లు

బయటకి కనబడుతున్న చెవిలోలాకుల్లా

తొంగిచూస్తున్న చివురాకులు.

  
ఆటోలు, పెరుగుతున్న రాకపోకలు,

బడికి చేరుకుంటున్న పిల్లలు

కచేరీకి శృతిచేసుకుంటున్నట్టు

రోజువారీ జీవితపు తొలి అలజడి

 
ఎప్పట్లానే కనిపిస్తున్న వీధిలో

ఎప్పట్లానే అడుగుపెడుతూ అనుకున్నాను

నే నిప్పుడీ వీధిలో నడుస్తున్నానేగాని

నిజానికి నడుస్తున్నదిక్కడ కానేకాదని.

 
 
దాటివచ్చిన ఒకప్పటి దారులెన్నిటినో

మళ్ళీ దాటుతున్నానని.

ఏ ప్రాచీనక్షేత్రాలకో పునఃపునః

పయనమవుతున్నానని, తిరిగివస్తున్నానని.

 
 
మామూలు వీధిలో ఒక మామూలు ఉదయం

నా చూపు లోపలికి తిప్పానో లేదో

ఎక్కడెక్కడి వీధుల్లోంచో ఎప్పటెప్పటి వాళ్లంతా

నా కోసమొక లోకాన్ని నేలకు దించేసారు.

 
 చినవీరభద్రుడు

%d bloggers like this: