అనువాదలహరి

ప్రభాతం… జాన్ ఫోర్డ్, ఇంగ్లీషు కవి

నిద్ర మరపించే కష్టాలను కాపుకాసే
నీడలారా! ఇక్కడనుండి తక్షణం పారిపొండి!

కళ్ళు బరువెక్కి మూసుకుపోయినా
మనసుమాత్రం మేలుకునే ఉంటుంది;
అంతులేని బాధలూ బాధ్యతలతో
బందీలైన ఆలోచనల వలలో చిక్కుకుని;
ప్రేమలూ దుఃఖాలూ ప్రశాంతతనీయడం కంటే
నిట్టూర్పులతోనే వ్యక్తమవుతుంటాయి

నిద్ర మరపించే కష్టాలను కాపుకాసే
నీడలారా! ఇక్కడనుండి తక్షణం పారిపొండి!

.

జాన్ ఫోర్డ్

(1586–c. 1640)

ఇంగ్లీషు కవి

.

Dawn

 

Fly hence, shadows, that do keep       

Watchful sorrows charmed in sleep!   

Tho’ the eyes be overtaken,      

Yet the heart doth ever waken  

Thoughts chained up in busy snares           

Of continual woes and cares:    

Love and griefs are so exprest  

As they rather sigh than rest.    

  Fly hence, shadows, that do keep     

  Watchful sorrows charmed in sleep. 

.

John Ford

(1586–c. 1640)

The Book of Elizabethan Verse.  1907.

Ed: William Stanley Braithwaite.

http://www.bartleby.com/331/2.html

%d bloggers like this: