అనువాదలహరి

రాత్రి ప్రయాణించే ఓడలు… పాల్ లారెన్స్ డన్ బార్, ఆఫ్రికన్- అమెరికన్ కవి

అల్లదిగో ఆకాశంలో దట్టమైన నల్లని మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి

ఏదో జరగబోతున్నట్టున్న చీకటిలోకి నేను దూరంగా చూస్తున్నాను

గంభీరంగా ధ్వనించే ఫిరంగులమోత నాకు వినిపిస్తుంది

ఉండీ ఉడిగీ మెరిసే ఏ చిన్న వెలుగైనా కనిపిస్తుంది.

దాన్నిబట్టి నాకు కావలసిన ఓడ ప్రయాణిస్తోందని తెలుస్తుంది.

గాయపడ్ద నా మనసు చిందించే కన్నీళ్ళతో కళ్ళు మసకబారుతున్నై

ఎందుకంటే నేనా ముఖ్యమైన ఓడకి సంకేతాలిస్తూ హెచ్చరించాలి

నేను చేతులు ఊపుతూ బ్రతిమాలుతున్నాను, గట్టిగా అరుస్తున్నాను

నాకు అడుగుదూరంలోనే మాటలు గాలిలో కలిసిపోతున్నాయి

అలా వెళిపోతున్న నౌకకి వాటి లేశమాత్రపు గుసగుస చేరుతుందేమో.

ఓ ధరణీ!ఓ ఆకాశమా!ఓ సాగరమా!అన్నిటినీ మించి

చీకటికి వెరచే నా హృదయమా! ఓ బేల మనసా!

నాకు ఆశ లేనట్టేనా? కనుచూపుకి అందకుండా

మాటకి అందకుండా అలా అలా పరిగెత్తుతున్న ఆ నౌకని

ఎదుర్కుని నిరోధించగల వేరే మార్గం లేదా?

.

పాల్ లారెన్స్ డన్ బార్

(June 27, 1872 – February 9, 1906)

ఆఫ్రికన్- అమెరికన్ కవి

 

 Paul Laurence Dunbar

.

Ships That Pass in the Night

.

 Out in the sky the great dark clouds are massing;

  I look far out into the pregnant night,

Where I can hear a solemn booming gun

  And catch the gleaming of a random light,

That tells me that the ship I seek is passing, passing.

 

My tearful eyes my soul’s deep hurt are glassing;

  For I would hail and check that ship of ships.

I stretch my hands imploring, cry aloud,

  My voice falls dead a foot from mine own lips,

And but its ghost doth reach that vessel, passing, passing.

 

O Earth, O Sky, O Ocean, both surpassing,

  O heart of mine, O soul that dreads the dark!

Is there no hope for me? Is there no way

  That I may sight and check that speeding bark

 Which out of sight and sound is passing, passing?

.

Paul Laurence Dunbar

(June 27, 1872 – February 9, 1906)

African-American poet, novelist, and playwright

Poem Courtesy:

The Book of American Negro Poetry.  1922.

Ed: James Weldon Johnson, (1871–1938). 

 (http://www.bartleby.com/269/3.html

 

%d bloggers like this: