అనువాదలహరి

తాత్త్వికుడి చివరి మాటలు… వాల్టర్ సావేజ్ లాండర్, ఇంగ్లీషు కవి

నేను ఎవరితోనూ పోరాడలేదు; ఎవరికీ నాలాంటి పోరాటం వద్దు;

ప్రకృతిని ప్రేమించాను, దాని తర్వాత ఆరాధించింది కళనే;

జీవితమనే మంట ముందు రెండు చేతులతో చలి కాచుకున్నాను;

అది చల్లారిపోతోంది; దానితోపాటే నేనూ నిష్క్రమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను.

.

వాల్టర్ సావేజ్ లాండర్

(30 January 1775 – 17 September 1864)

ఇంగ్లీషు కవి.

 .

Walter Savage Landor Image Courtesy: http://www.poetryfoundation.org/bio/walter-savage-landor
Walter Savage Landor
Image Courtesy: http://www.poetryfoundation.org/bio/walter-savage-landor

.

Dying Speech of an Old Philosopher

.

I strove with none, for none was worth my strife:

         Nature I loved, and, next to Nature, Art:

I warm’d both hands before the fire of Life;

         It sinks; and I am ready to depart.

.

Walter Savage Landor

(30 January 1775 – 17 September 1864)

English writer and poet.Poem Courtesy:

http://www.poetryfoundation.org/poem/173827

%d bloggers like this: