అనువాదలహరి

24-42 … Dr. Pulipati Guruswamy, Telugu, Indian

Read whichever way

Grief is the fate of the fated.

 .

Reflection knows

The heart standing in front.

 .

Dreams, doubling up

Petrify gradually

In their dance spree.

 .

My breath of fancy within

evaporates

For a whiff of your consent.

 .

Who is going to join

The parting ways?

.

Somebody knit

Darkness around lightning.

 .

But then, who is it that speaks?

The Silence of the mirror.

.

Dr. Pulipati Guruswamy

Telugu, Indian

Image Courtesy: Dr. Pulipati Guruswamy
Image Courtesy:                 Dr. Pulipati Guruswamy

2442

.

ఎటు చదివినా
దుఃఖపు తలరాత ఒకటే

ప్రతిబింబానికి
మనసు తెలుసు

రెట్టింపు కలలు
నాట్యం చేసుకుంటూ
ప్రతిమలౌతాయి

నీ మనసు కోసం
ఆవిరౌతున్న
నా లోపలి ఊహల గాలి

ఎవరు కలుపుతారు
రహదారుల్ని?

మెరుపుల చుట్టూతా
చీకటి కుట్టినారు

అసలు మాట్లాడుతున్నది
అద్దం నిశ్శబ్ధం .

-డా. పులిపాటి గురుస్వామి

ప్రకటనలు
%d bloggers like this: