అనువాదలహరి

యవ్వనమూ – ముదిమీ… ఛార్ల్స్ కింగ్స్ లీ ఇంగ్లీషు కవి

కుర్రాడా! ప్రపంచం అంతా కొత్తగా ఉన్నప్పుడు
ప్రకృతి అంతా పచ్చగా కనిపిస్తున్నప్పుడు;
బాబూ! ప్రతి బాతూ హంసలాగానూ,
ప్రతి పిల్లా మహరాణిలానూ కనిపిస్తున్నప్పుడు;
బాలకా! అప్పుడు గుర్రాన్నీ బూటునీ వెతుక్కుని
దేశాటన చెయ్యడానికి పోవాలి;
పిల్లడా! యువరక్తం దాని దారి అది వెతుక్కోవాలి,
ప్రతి జీవికీ దాని రోజంటూ ఒకటి ఉంటుంది.

కుర్రాడా! ప్రపంచం అంతా పాతబడిపోయినప్పుడు
చెట్లన్నీ పచ్చదాన్ని కోల్పోయినపుడు;
బాబూ! ఏ క్రీడలోనూ ఉత్సాహం దొరకనప్పుడు
బండి చక్రాలన్నీ అరిగిపోయినప్పుడు;
ఇంటికి మెల్లగా చేరుకో; జీవితంలో అలిసి
చేవలుడిగిన వారిలో నీచోటు చూసుకో;
అక్కడి ముఖాలలో నువ్వు చిన్నప్పుడు ప్రేమించినది
ఒక్కటైనా దొరికేలా దేముడు నిన్ననుగ్రహించుగాక!
.
ఛార్ల్స్ కింగ్స్ లీ

12 June 1819 – 23 January 1875

English Poet

Charles Kingsley

Young and Old

.

When all the world is young, lad,    

And all the trees are green;   

And every goose a swan, lad, 

And every lass a queen;        

Then hey for boot and horse, lad,           

And round the world away; 

Young blood must have its course, lad,     

And every dog his day.        

When all the world is old, lad,

And all the trees are brown;        

And all the sport is stale, lad, 

And all the wheels run down:        

Creep home, and take your place there,    

The spent and maimed among:      

God grant you find one face there           

You loved when all was young.

.

Charles Kingsley

(1819–1875)

Poem Courtesy:

The Harvard Classics. 1909–14.

English Poetry III: From Tennyson to Whitman.

http://www.bartleby.com/42/655.html

%d bloggers like this: