అనువాదలహరి

నీగ్రో గాయకుడు… జేమ్స్ డేవిడ్ కొరోదర్స్, అమెరికను కవి

నా పాటలన్నిటిమీదా పరివ్యాప్తమై ఒక ముఖం జాడ

ఉంటుంది; అడవిలో పెరిగే అందమైన పూల మీద నీడలా.

ఆ ఆనందపారవశ్యంలో కమ్మని కలలొస్తాయి ;

అంత అద్భుతమైన వీణ అందిచ్చిన ఆనందమూ, నిమ్న జాతి

గాయకుడికి ఆశీస్సులీయగల అనుకంప కలిగించలేకపోతుంది.

ఇది నన్ను చాలా కాలం వేధించింది; అందులో చిత్రమైన వేళల్లో:

అప్పుడు హీరా ఉద్యానాలు, సింథియా పొదరిళ్ళూ కళకళలాడుతున్నై;

ఎక్కడో దూరంగా ఏకాంతంగా ఉన్న ఎర్రని ఆశల తోరణాలతో…

అయినా నన్ను మరింత లోతుగా తవ్వి పోసుకుంటాను

ప్రేమ అనే స్వచ్ఛసరోవరాలనుండీ, అంతుపట్టని నైలు నదులనుండీ

ఎడారి ఇసుకదారులంట చెమట కక్కుకుంటూ నైనా నీరు తెస్తాను

ఏ ఒక్క అంకాన్నీ విడిచిపెట్టకుండా ఆలాపన చేస్తాను,

అపుడు నా నల్లని ముఖాన్ని బట్టి పాటని కించపరచకుండా

లోకం నన్ను తెలుసుకుని చిరకాలం గుర్తుంచుకొనుగాక!

.

జేమ్స్ డేవిడ్ కొరోదర్స్

1869 – 1917

అమెరికను నల్లజాతి కవి

.

.

The Negro Singer

.

O’er all my song the image of a face

Lieth, like shadow on the wild sweet flowers.

The dream, the ecstasy that prompts my powers;

The golden lyre’s delights bring little grace

To bless the singer of a lowly race.

Long hath this mocked me: aye in marvelous hours,

When Hera’s gardens gleamed, or Cynthia’s bowers,

Or Hope’s red pylons, in their far, hushed place!

But I shall dig me deeper to the gold;

Fetch water, dripping, over desert miles,

From clear Nyanzas and mysterious Niles

Of love; and sing, nor one kind act withhold.

So shall men know me, and remember long,

Nor my dark face dishonor any song.

.

James David  Corrothers

1869 – 1917

American Poet

(Note:

Nyanza: A lake; a large body of water in east Africa.)

 Read about the poet here:

http://www.blackpast.org/aah/corrothers-james-david-1869-1917

The Book of American Negro Poetry. 1922.

Ed: James Weldon Johnson, (1871–1938).

%d bloggers like this: