అనువాదలహరి

వీడ్కోలు… ఛార్ల్స్ కింగ్స్ లీ, ఇంగ్లీషు కవి

నా చక్కని తల్లీ, నీకు వదిలిపెట్టడానికి విలువైనదేదీ లేదు;

పేలవమైన నా కథని ఆలపించడానికి ఎవరూ ప్రయత్నించరు;

కానీ నేను మరణించేలోగా నీకు అనవరతమూ మార్గదర్శి కాగల

ఒక జీవిత సత్యాన్ని బోధించగలను.

బంగారు తల్లీ! అందరితో మంచిగా ఉండు; ఎవరి తెలివి వాళ్ళని ప్రదర్శించనీ;

పొద్దల్లా కలలుకంటూ కూచోకుండా, గొప్ప పనులు చేసి చూపించు;

అలా చేసి, అనంతమైన నీ జీవితాన్నీ, చివరకి మరణాన్ని కూడా

ఒక మధురమైన గీతంగా మలుచుకో.

.

ఛార్ల్స్ కింగ్స్ లీ

జూన్ 12, 1819 – జనవరి 23, 1875

ఇంగ్లీషు కవి

.

Charles Kingsley

.

A Farewell

 .

My fairest child, I have no song to give you;

No lark could pipe to skies so dull and gray:

Yet, ere we part, one lesson I can leave you

           For every day.

 

Be good, sweet maid, and let who will be clever;

Do noble things, not dream them, all day long;

And so make life, death, and that vast forever

           One grand, sweet song.

.

Charles Kingsley

12 June 1819 – 23 January 1875

English Poet, Historian, Novelist and Priest.

Poem Courtesy: The English Poets. 1880–1918.

Vol. IV. The Nineteenth Century: Wordsworth to Rossetti

Ed:  Thomas Humphry Ward.

http://www.bartleby.com/337/1200.html

 

 

 

 

%d bloggers like this: