అనువాదలహరి

జత గ్లోవ్జ్ పందెంలో ఓడిపోయినపుడు… జేమ్స్ రస్సెల్ లోవెల్, అమెరికను కవి

మేం పందెం వేసుకున్నాం, ఆమె ఎండవస్తుందనీ, నేను వర్షం పడుతుందనీ.

అందులో, కించిత్తు కుతంత్రం ఉందని ఒప్పుకోవాలి, నిజం చెప్పాలంటే

ఎందుకంటే, ఆమెకు ముందుగా గెలుస్తానన్న ధీమాలేకపోతే

మేమిద్దరం కలిసిపంచుకున్న ఈ వెచ్చదనం ఆమె సృష్టించి ఉండేదా?
.

జేమ్స్  రస్సెల్ లోవెల్

22 ఫిబ్రవరి 1819 –  12 ఆగష్టు  1891

అమెరికను కవి, విమర్శకుడు, సంపాదకుడు, దౌత్యవేత్త .

.

James Russell Lowell

Epigrams: With a Pair of Gloves Lost in a Wager

.

We wagered, she for sunshine, I for rain,       

And I should hint sharp practice if I dared;  

For was not she beforehand sure to gain       

Who made the sunshine we together shared?

.

James Russell Lowell

February 22, 1819 – August 12, 1891

American poet, editor, critic and diplomat

Poem Courtesy:

A Library of American Literature:

An Anthology in Eleven Volumes. 1891.

Comps: Stedman and Hutchinson,

Vols. VI–VIII: Literature of the Republic, Part III., 1835–1860

.

 

%d bloggers like this: