అనువాదలహరి

స్తుతి గీతం 14… ఎలిజబెత్ మహారాణి 1, ఇంగ్లండు

నిజమైన నమ్మకం ఎన్నడూ లేని వాళ్ళు
వాళ్ల మనసుల్లో దేముడు లేడంటారు.
వాళ్ళ నడవడి అంతా రోతగా ఉంటుంది
అందులో ఒక్కడికీ దైవత్వం అంటే తెలీదు.
స్వర్గంనుండి  దేముడు వాళ్లని గమనించేడు
వాళ్ల నడవడి ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని.
ఎందులోనూ నిశ్చయం లేక, పక్కతోవలు పట్టి
ఏ ఒక్కడూ కూడా ఋజుమార్గంలో పోయినవాడు లేడు.
వాళ్ల మనసుల్లో, మాటల్లో అంతా కపటమే.
పెదవి విప్పితే విషపూరితమైన లాలూచీ మాటలు
వాళ్ళ మనసులు చెడిపోయాయి; నోర్లు తాటిపట్టెలు,
వాళ్ళు చిటికెలో రక్తపాతానికి ఒడిగట్టగలరు.
వాళ్ళు ఎంతగుడ్డివాళ్ళంటే, సత్యాన్ని తెలుసుకోలేరు
వాళ్ళలో ఎన్నడూ దేముడంటే భయం పుట్టదు.
అటువంటి దుర్మార్గులు మంచివాళ్ళెలా అవుతారు?
వాళ్ళు భగవంతుడి నెత్తురుకూడా తాగగల సమర్థులు.
వాళ్లు భగవంతుని నిజంగా సేవించలేరు
వాళ్ళ మనసులు కలవరంతో దిక్కుతోచక ఉంటాయి.
భగవంతుడెప్పుడూ న్యాయంగా నడిచేవారితో ఉంటాడు
ఎందుకంటే, వాళ్ళు అతనిమీద విశ్వాసం ఉంచుతారు.
అందుకే భగవంతుడు వాళ్ళకి
ఆకాశంనుండి వేలాడే ఇజ్రాయేలు ఇచ్చాడు
భగవంతుడు అతని బాధలన్నీ తొలగించినపుడు
జాకొబ్ మనస్ఫూర్తిగా ఆనందంతో ఉంటాడు.
భగవంతునికి జేజేలు.
.
ఎలిజబెత్ మహారాణి 1
7 సెప్టెంబరు 1533 – 24మార్చి  1603
ఇంగ్లండు.

.

.

Psalm XIV

.

Fools, that true faith yet never had,

Say in their hearts, there is no God!

Filthy they are in their practice,

Of them not one is godly wise.

From heaven the Lord on man did look,

To know what ways he undertook:

All they were vague, and went astray,

Not one he found in the right way;

In heart and tongue have they deceit,

The lips throw forth a poisoned bait;

Their minds are mad, their mouths are wood,

And swift they be in shedding blood:

So blind they are, no truth they know,

No fear of God in them will grow.

How can that cruel sort be good?

Of God’s their folk which suck the blood?

On him rightly shall they not call;

Despair will so their hearts appal.

At all times God is with the just,

Because they put in him their trust.

Who shall therefore from Sion gave

That health which hangs on our b’leue? (blue?)

When God shall take from his the smart,

Then will Jacob rejoice in heart.

               Praise to God.

.

(Note: The poem is converted to present day  readable form by the translator within his limitations of understanding. The exact text is available at the link provided. The liberty taken by the translator may be forgiven.)

Queen Elizabeth I

7 September 1533 – 24 March 1603

England

Poem Courtesy:

Select Poetry of the Reign of Queen Elizabeth. 1845.

Ed: Edward Farr.

http://www.bartleby.com/261/1.html

%d bloggers like this: