అనువాదలహరి

నీ ఉనికికి దోహదం చేసే వాళ్ళతో తిరుగు … రూమీ, పెర్షియను కవి

నీ అస్తిత్వానికి దోహదం చేసే వాళ్లతో తిరుగు
అంటీ ముట్టనట్టు ఉండేవాళ్లతో వొద్దు;
వాళ్ల ఊర్పులు నోటంట నీరసంగా వస్తాయి;
ఈ దృశ్య ప్రపంచంతో కాదు,
నీ బాధ్యత చాలా గంభీరమైనది.

గాలిలోకి ఎగరేసిన మట్టి  ముక్కలై రాలిపోతుంది.
నువ్వు ఎగరడానికి ప్రయత్నించకపోతే,
ఎగిరి నిన్ను అలా ఖండ్ఖండాలుగా చేసుకోకపోతే,
మృత్యువే నిన్ను ముక్కలుముక్కలు చేస్తుంది,
అప్పుడు నువ్వు ఏదవుదామనుకున్నా సమయం మించిపోతుంది.

ఆకులు పండిపోతాయి. చెట్టు కొత్త వేరులు తొడుగుతుంది
ఆకుల్ని పచ్చగా మార్చుకుంటుంది.
నీకింకా పండి పాలిపోయిన ప్రేమపట్ల సంతృప్తి ఎందుకు?
.
జలాలుద్దీన్ రూమీ

1207 – 17 December 1273

పెర్షియను కవి

.

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi
Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

.

Be with those who help your being.

.

Be with those who help your being.
Don’t sit with indifferent people, whose breath
comes cold out of their mouths.
Not these visible forms, your work is deeper.

A chunk of dirt thrown in the air breaks to pieces.
If you don’t try to fly,
and so break yourself apart,
you will be broken open by death,
when it’s too late for all you could become.

Leaves get yellow. The tree puts out fresh roots
and makes them green.
Why are you so content with a love that turns you yellow?

.

Jalaluddin Rumi

1207 – 17 December 1273

Persian Poet

%d bloggers like this: