అనువాదలహరి

నీ కోసం నేను వదులుకున్నవి… రఫేల్ ఆల్బెర్టి, స్పానిష్ కవి

నీ కోసం నా తోటా, నా ఉద్యానమూ,
నిద్రపోక ఎదురు చూసే పెంపుడు కుక్కలూ,
నా జీవితాన్ని ముందే హేమంతంలోకి నెట్టిన
నా వసంతంలాంటి వయసూ…

ఒక భయాన్నీ, ఒక అదురుపాటునీ,
ఆరని మంటలాంటి ప్రతిభనీ,
నిస్సహాయంగా వీడ్కోలుపలికే రక్తపుజీరల
కన్నులలో నా ప్రతిబింబాన్నీ వదిలిపెట్టేను.

నది ఒడ్డున విషణ్ణలైన పావురాయిల్నీ,
మైదానంలో గుర్రాలనీ, నిన్ను చూడడానికి
కమ్మని సముద్రపు సుగంధాన్ని వదిలిపెట్టేను.

నీ కోసం నాదనుకున్న ప్రతీదీ విడిచిపెట్టేను.
ఓ రోము మహానగరమా!  నా బాధలకీ, నిన్నుపొందడానికి
వదులుకున్నవన్నిటికీ, … తగినప్రతిఫలాన్ని  ప్రసాదించు!

.

రఫేల్ ఆల్బెర్టి

16 December 1902 – 28 October 1999

స్పానిష్ కవి.

.

Rafael Alberti

.

What I Left, For You

.

For you I left my woods, my lost

Grove, my sleepless dogs,

My important years, those banished

Almost to my life’s winter.

I left a tremor, a shock

A brilliance of un-extinguished fire,

I left my shadow on the desperate

Blood-stained eyes of farewell.

I left sad doves beside a river,

Horses in the sand of the arena,

I left the scent of the sea, I left to see you.

For you, I left everything that was mine.

Give me, Rome, in exchange for my pains,

All I have left in order to attain you.

.

Rafael Alberti

16 December 1902 – 28 October 1999

Spanish Poet

(Translated by A. S. Kline)

Poem Courtesy: http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Spanish/Alberti.htm#_Toc323549691

%d bloggers like this: