అనువాదలహరి

అగాథ జలాలు… ఎలా వ్హీలర్ విల్ కాక్స్, అమెరికను కవయిత్రి

నిపుణుడైన నావికుడిననీ, చాలా తెలివైనవాడిననీ,

చాలా ఆశ్చర్యంగా నాకు వచ్చింది పేరు.

అంత ప్రశాంత సాగరం మీద నేర్పరియైన నావికుడు

అనువైన గాలివాటు, అనాచ్చాదితమైన నీలి ఆకాశం

త్రోవచూపే విశ్వాసపాత్రమైన ప్రేమనిండిన కన్నులు;

మిట్టపల్లాలు దాటిపోయాయి, నా జీవన నౌక యధేచ్చగా,

ప్రశాంతమైన కెరటాలపై, క్రిందన ఏ గండశిలలు దాగున్నాయన్న

చింతలేకుండా, ఏ మార్పులకీ బెదరకుండా సాగుతోంది.

స్వర్ణప్రభాతం; అయినా అకస్మాత్తుగా బిగుసుకున్నాయి

తుఫానుకి చెదిరినట్టు నా పడవ తెరచాపలు …

తెలియని ఏ అదృశ్య కెరటాల ప్రభావానికో ఎదురొడ్డుతూ;

గతమనే అల్లకల్లోలమైన జలసంధిలోకి మేము

రాత్రి బాగా చీకటిగా ఉండగానే ప్రవేశించాం;

ప్రేమపూరితమైన కనుల ఆసరా లేకుంటే, దారి తప్పేవాడిని.

.

ఎలా వ్హీలర్ విల్ కాక్స్

 November 5, 1850 – October 30, 1919

అమెరికను కవయిత్రి.

.

 

.

The Gulf Stream

.

Skilled mariner, and counted sane and wise,

That was a curious thing which chanced to me,

So good a sailor on so fair a sea.

With favoring winds and blue unshadowed skies,

Led by the faithful beacon of Love’s eyes,

Past reef and shoal, my life-boat bounded free

And fearless of all changes that might be

Under calm waves, where many a sunk rock lies.

A golden dawn; yet suddenly my barque

Strained at the sails, as in a cyclone’s blast;

And battled with an unseen current’s force,

For we had entered when the night was dark

That old tempestuous Gulf Stream of the Past.

But for love’s eyes, I had not kept the course.

.

(From Poems of Progress)

Ella Wheeler Wilcox

November 5, 1850 – October 30, 1919

American

 

Poem Courtesy:

http://www.fullbooks.com/Poems-of-Progress1.html

 

 

 

%d bloggers like this: