అనువాదలహరి

విశ్వాసం… సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

నా ఆత్మ  నా శరీర గృహంలో ఉంటుంది

నువ్వు, రెండింటికీ స్వామివే.

కానీ, నా ఆత్మ, నిర్భయంగా హాయిగా తిరిగే

సాహసికుడిలా ఒక్కోసారి ఒదిగి ఉండదు.

అదొక శాంతిలేని, కుతూహలము వీడని  ఆభాస.

అదేం చేస్తుందో నే నెలా చెప్పగలను?

నా శరీరపు విశ్వాసాన్నైతే హామీ ఇవ్వగలను.

కానీ, నా ఆత్మకి

నీ మీద విశ్వాసం తప్పితే?

.

సారా టీజ్డేల్

August 8, 1884 – January 29, 1933

అమెరికను కవయిత్రి

.

Image Courtesy: http://img.freebase.com
Image Courtesy: http://img.freebase.com

.

Doubt

.

My soul lives in my body’s house

and you have both the house and her –

But sometimes she is less your own

than a wild, gay adventurer.

A restless and an eager wraith,

How can I tell what she will do?

Oh, I am sure of my body’s faith

But what if my Soul broke

faith with you?

.

Sara Teasdale

August 8, 1884 – January 29, 1933

American

Poem Courtesy: http://armymomhaven.com/teasdales/doubt—.php

 

 

%d bloggers like this: