అనువాదలహరి

నువ్వు నాకు విడిచిపెట్టినవి… ఎమిలీ డికిన్సన్, అమెరికను

ప్రియా! నువ్వు నాకు రెండు వారసత్వంగా వదిలావు;
మొదటిది ప్రేమ
భగవంతునికి ఆ వారసత్వం లభించి ఉంటే
అతను మిక్కిలి సంతృప్తిచెందేవాడు.

కాలానికీ శాశ్వతత్వానికీ మధ్య,
నాకూ, నీ స్మృతికీ నడుమ
సముద్రమంత విశాలమయిన
దుఃఖపు పరిమితులు మిగిల్చావు
.
ఎమిలీ డికిన్సన్
December 10, 1830 – May 15, 1886
అమెరికను కవయిత్రి

.

.

You left me

 .

You left me, sweet, two legacies,—

A legacy of love

A Heavenly Father would content,

Had He the offer of;

You left me boundaries of pain

Capacious as the sea,

Between eternity and time,

Your consciousness and me.

.

Emily Dickinson

 December 10, 1830 – May 15, 1886

American Poet

Poem Courtesy:

http://users.telenet.be/gaston.d.haese/dickinson_love.html

%d bloggers like this: