అనువాదలహరి

చిన్న చట్టిలో తాండ్ర పంపుతూ దొరసానికి పంపిన ‘చిన్న ‘ త్రిపదలు… రాబర్ట్ హెర్రిక్, ఇంగ్లీషు కవి

చిన్న దేవుడికి చిన్న గుడి చాలు
చిన్న పాదుకి చిన్న ప్రాపు చాలు
నా చిటికెడు సారాకి, చిన్న గాజు కుప్పె చాలినట్టు

చిన్న విత్తుకు చిటికెడు నేల చాలు
చిన్న వ్యాపకానికి చిన్న శ్రమ చాలు
నా చిన్న జాడీ కొంచెం నూనెకు చాలినట్టు.

చిన్న రొట్టెకి చిన్న బుట్ట చాలు
చిన్న బుర్రకి చిన్న దండ చాలు
నా చిన్న గుడిశకి చిన్న కర్ర చాలినట్టు.

చిన్న పడవకి చిన్న సెలయేరు చాలు
చిన్న ఓడకి చిన్న నావికుడు చాలు
నా చిన్న నోటుకి చిన్న చుట్ట సరిపడినట్టు

చిన్ని పొట్టకు  చిన్న తింది చాలు
కనుక ఓ సరసమైన దొరసానీ వేరే చెప్పనేల
నే తెచ్చిన చిన్న తాండ్రకి ఈ చిన్న చట్టీ చాలు.

.
రాబర్ట్ హెర్రిక్

(24 August 1591 – 15 October 1674)

ఇంగ్లీషు కవి.

.

.

A Ternary of Littles up on A Pipkin Of Jelly Sent To A Lady.

.

A little saint best fits a little Shrine

A little prop best fits a little wine

As my small cruse best fits my little wine.

A little Seed best fits a little Soil,

A little Trade best fits a little Toil,

As my small cruse best fits my little wine

A little seed best fits a little soil,

A little seed best fits a little soil,

As my small Jar best fits my little Oil.

A little Bin best fits a little Bread,

A little Garland best fits a little Head,

As my small Stuff best fits my little Shed

A little Stream best fits a little Boat,

A little Lead best fits a little Float,

As my small Pipe best fits my little Note

A little Meat best fits a little Belly,

A sweetly, lady, give me leave to tell ye,

This little Pipkin fits this little Jelly.

.

Robert Herrick

(baptized 24 August 1591 – buried 15 October 1674)

Poem Courtesy: https://archive.org/stream/homebookofversea00stev#page/1723/mode/1up

%d bloggers like this: