అనువాదలహరి

మలి ఎదుగు… విబిఫ్రెడ్ వెల్స్, అమెరికను కవయిత్రి

మనిషికి తెలుసు “బర్చ్” చెట్టు ఎప్పుడూ
కొమ్మ నరకబడినచోటే పెరుగుతుందని …
అసలు అడవి సంగతే అంత,
నేనూ అదే మార్గం అనుసరిస్తాను.

ఎందుకంటే, ఇప్పుడు నా శోకం పోగొట్టబడి
నాలోని అనుమానాలు పటాపంచలయ్యేయి గనుక
నాకూ ఇక మంచిరోజులు ముందున్నాయి
నేనూ వెలుగుల్లో స్నానం చేస్తాను.
.
వినిఫ్రెడ్ వెల్స్
(1893- 1939)
అమెరికను కవయిత్రి.

.

Second Growth

.

Men know that the birch-tree always

Will grow where they cut down the pine—

This is the way of the forest,

And the same way shall be mine.

For now that my sorrow lies stricken,               5

And shadow in me is done,

I, too, shall have years of laughter,

And of dancing in the sun.

.

(Harper’s Magazine)

Winifred Welles (Pseudonym: Clare Cameron)

(1893- 1939)

American Poetess

Anthology of Magazine Verse for 1920

Ed: William Stanley Braithwaite, (1878–1962).

%d bloggers like this: