అనువాదలహరి

అందమైన వల… రాబర్ట్ గ్రేవ్స్, ఇంగ్లీషు కవి

పిల్లలు ఉదయం ఎంతవేడిగా ఉందో చెప్పలేరు,

గ్రీష్మఋతువులోని గులాబి ఎంత రసానుభూతినిస్తుందో,

ఆకాశాన ముసురుకునే మునిమాపు చీకట్లు ఎంత భయదమో,

బాజాలువాయిస్తూ పక్కనుంచిపోయే పొడవాటి సైనికపటాలం

ఎంత భయానకమో వాళ్ళు చెప్పలేరు.

కానీ, మనకి మాటలున్నాయి, ఎంత మండు వేసవి

రోజునైనా తెలియకుండా గడపడానికి; గులాబుల

భావోద్రేకతను అధిగమించగల మాటలున్నాయి,

వేలాడుతున్న చీకట్లని మాయం చెయ్యగలం,

సైనికులనీ, భయాన్నీకూడ పారద్రోలగలం.

మనని కట్టిపడేసే అందమైన పద”జాలము” ఉంది,

పట్టలేని ఆనందం నుండీ, భయాన్నుండీ రక్షణ నివ్వగలది;

కడకి మనందరం జీవకళతప్పి, చల్లబడి, …  చనిపోవలసిందే

కన్నీటితోనో… వాచాలతతోనో.

కానీ ఆ పిల్లల్లా మిరుమిట్లు గొలిపే వేసవి పొద్దునూ,

గులాబినీ, చీకటి ఆకాశాన్నీ చూస్తునో, బాజాల్నీ వింటూనో

మరణమాసన్నమైనపుడు కాకుండా, అంతకుముందే

భాషనీ, దాని ప్రవాహ బలాన్నీ గాలికి వదిలేసి

మన మాటలపై అదుపులేకుండా మాటాడితే,

మనకి పిచ్చెక్కడమే కాదు, నిస్సందేహంగా, అలాగే మరణిస్తాం కూడా.

.

రాబర్ట్ గ్రేవ్స్

24 July 1895 – 7 December 1985

ఇంగ్లీషు కవి

.

Robert Graves

.

The Cool Web

.

Children are dumb to say how hot the day is,

How hot the scent is of the summer rose,

How dreadful the black wastes of evening sky,

How dreadful the tall soldiers drumming by,

 

But we have speech, to chill the angry day,

And speech, to dull the roses’s cruel scent,

We spell away the overhanging night,

We spell away the soldiers and the fright.

 

There’s a cool web of language winds us in,

Retreat from too much joy or too much fear:

We grow sea-green at last and coldly die

In brininess and volubility.

 

But if we let our tongues lose self-possession,

Throwing off language and its watery clasp

Before our death, instead of when death comes,

Facing the wide glare of the children’s day,

Facing the rose, the dark sky and the drums,

We shall go mad, no doubt, and die that way.

 .

 Robert Graves

24 July 1895 – 7 December 1985

English Poet

Poem Courtesy:

http://wonderingminstrels.blogspot.in/1999/12/cool-web-robert-graves.html

%d bloggers like this: