అనువాదలహరి

డేలియా … శామ్యూల్ డేనియల్, ఇంగ్లీషు కవి

నీ బంగరు కేశాలపై హేమంతం మంచుకురిసినపుడు,

గడ్డకట్టిన కాలం దగ్గరలోని పూలన్నీ తునిమినపుడు

ఎప్పటికీ తొలగని చీకటిలా నీ రోజులు కనిపించినపుడు,

ఇన్నాళ్ళ నీ బలమైన నమ్మకాలూ వఠ్ఠి తప్పులేనని తేలినపుడు;

అప్పుడు, నేను  రంగు రంగుల కుంచెలతో చిత్రించబోయే

ఈ చిత్రాన్ని చూడు, అదేమంత పనికిరానిది కాదు.

ప్రకృతీ పరమేశ్వరుడూ నీకిక్కడ ప్రసాదించిన అనుగ్రహాన్ని గుర్తించు;

నిన్ను నువ్వు పరిశీలించుకుని నేను నీకై ఎంతకృషిచేశానో తెలుసుకో;

బహుశా, ఇదే నీకు శాశ్వతమైన స్మృతి చిహ్నం కావొచ్చు,

అదృష్టం బాగుంటే భావితరాలు దీన్ని ఆదరించవచ్చు.

నీ నిష్క్రమణతో పాటు ఈ రంగులు వెలిసిపోయేవి కావు

నువ్వూ, నేనూ మరణించినా ఇవి మిగిలే ఉంటాయి;

ఇవి మిగిలితే, ఈ చిత్రం వల్ల నువ్వూ జీవించే ఉంటావు;

అవి ఉంటాయి, కనుక నీకు మరణం లేదు.

.

(1592)

శామ్యూల్ డేనియల్,

16 వ శతాబ్ది

ఇంగ్లీషు కవి

.

(From)  Delia

34

When winter snows upon thy golden hairs,

And frost of age hath nipped thy flowers near;

When dark shall seem thy day that never clears,

And all lies with’red that was held so dear;

Then take this picture which I here present thee,

Limned with a pencil1not all unworthy.

Here see the gifts that God and nature lent thee;

Here read thy self and what I suff’red for thee.

This may remain thy lasting monument,

Which happily2 Posterity may cherish.

These colors with thy fading are not spent;

These may remain when thou and I shall perish.

If they remain, then thou shalt live thereby;

They will remain, and so thou canst not die.

.

(1592)

Samuel Daniel

English Poet

16th Century

(Note: 1. Limned with a Pencil: Painted With a Brush

2. Happily: Perhaps)

Poem Courtesy:

http://www.wwnorton.com/college/english/nael/noa/pdf/27636_16u37Daniel.1_2.tp.pdf

%d bloggers like this: