అనువాదలహరి

IV… లావో జూ: తావో తె చింగ్ నుండి

తోవ నిండైనది; వాడుకవల్ల అరిగిపోదు.
అసంఖ్యాకమైన ఈ జీవరాశుల మాత్రిక గంభీరమైనది.
పదునైన దాని పదును మొక్కబోనీ,
చిక్కుముడులు విప్పు.
కాంతి తీక్ష్ణత తగ్గించు.
పాత దారులనే అనుసరించు.
నీడలతో నిండి అది అసలున్నట్టే తెలియదు.
ఈ దారి ఎవరు వేసారో నాకు తెలియదు.
ఇది చూడబోతే అనాదిగా ఉన్నట్టే ఉంది.
.
లావో జూ: తావో తె చింగ్  నుండి
(అతి ప్రాచీన చినీ గ్రంధం)

.

IV

The Way is full: use won’t empty it.

Deep is the matrix of the myriad creatures.

Blunt the sharp:

Loosen the knots:

Dim the glare:

Follow old tracks.

Shadowy, it seems hardly there.

I don’t know whose child it is.

It seems like the ancestral form.

.

Lao Tzu: Tao Te Ching

(The Book of the Way and Virtue)

Translated by AS Kline

Poem Courtesy: http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Chinese/TaoTeChing.htm

ప్రకటనలు
%d bloggers like this: