అనువాదలహరి

IV… లావో జూ: తావో తె చింగ్ నుండి

తోవ నిండైనది; వాడుకవల్ల అరిగిపోదు.

సంఖ్యాకమైన ఈ జీవరాశుల మాత్రిక గంభీరమైనది.

పదునైన దాని పదును మొక్కబోనీ,

చిక్కుముడులు విప్పు.

కాంతి తీక్ష్ణత తగ్గించు.

పాత దారులనే అనుసరించు.

నీడలతో నిండి అది అసలున్నట్టే తెలియదు.

ఈ దారి ఎవరు వేసారో నాకు తెలియదు.

ఇది చూడబోతే అనాదిగా ఉన్నట్టే ఉంది.

.

లావో జూ:

తావో తె చింగ్  నుండి

(అతి ప్రాచీన చినీ గ్రంధం)

.

IV

The Way is full: use won’t empty it.

Deep is the matrix of the myriad creatures.

Blunt the sharp:

Loosen the knots:

Dim the glare:

Follow old tracks.

Shadowy, it seems hardly there.

I don’t know whose child it is.

It seems like the ancestral form.

.

Lao Tzu

Tao Te Ching

(The Book of the Way and Virtue)

Translated by AS Kline

Poem Courtesy: http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Chinese/TaoTeChing.htm

%d bloggers like this: