అనువాదలహరి

ఋణగ్రస్తుడు… సారా టీజ్డేల్, అమెరికను

ఈ బొందిలో ఊపిరి

ఇంకా కొట్టుమిట్టాడినంతవరకూ,

నల్లగా కాలుడు ఎదురైనపుడు

దాని గర్వపు పురులు విచ్చుకున్నపుడు;

ప్రేమా, ప్రఖ్యాతులపై అప్పటికీ

నాకు కోరిక సడలనప్పుడు;

కాలం దాన్ని లొంగదీసుకోకుండా

చాలా ఉన్నతంగా మనసుని నిలబెట్టినపుడు,

విధితో నేనెందుకు వాదులాడుతాను?

ఎందుకంటే, నాకు స్పష్టంగా తెలుస్తూనే ఉంది:

నేను జీవితానికి ఋణపడి ఉన్నాను

నాకు జీవితం కాదు. 

.

సారా టీజ్డేల్

August 8, 1884 – January 29, 1933

అమెరికను కవయిత్రి

Image Courtesy: http://img.freebase.com
Image Courtesy: http://img.freebase.com

Debtor…
.
So long as my spirit still

Is glad of breath

And lifts its plumes of pride

In the dark face of death;

While I am curious still

Of love and fame,

Keeping my heart too high

For the years to tame,

How can I quarrel with fate

Since I can see

I am a debtor to life,

Not life to me?

.

Sara Teasdale

August 8, 1884 – January 29, 1933

American

Poem Courtesy: http://www.readbookonline.net/readOnLine/26326/

%d bloggers like this: