అనువాదలహరి

నన్ను ఆలోచించనీ… ఫైజ్ అహ్మద్ ఫైజ్ , భారత- పాకిస్తానీ కవి

 జ్ఞాపకాలు మరుగునపడుతున్న దేశం గురించి

నువ్వు వివరాలు అడుగుతున్నావు,

దాని భౌగోళిక స్వరూపం గాని,

దాని చరిత్ర గాని  జ్ఞప్తిలో లేవు.

ఒక వేళ జ్ఞాపకాల్లోకి ప్రయాణించాల్సి వస్తే,

చాలా రోజుల తర్వాత, ఏ ప్రేమోద్వేగమూ లేకుండా,

ఏ పశ్చాత్తాపభయమూ లేని ఒక రాత్రి గడిపే

మాజీ ప్రియుడిలా ఉంటుంది నా పరిస్థితి,

కేవలం మర్యాదకోసం ఒక హృదయాన్ని

పలకరించే స్థితికి చేరుకున్నానిప్పుడు.

.

ఫైజ్ అహ్మద్ ఫైజ్

13 ఫిబ్రవరి- 20 నవంబరు 1984

భారత- పాకిస్తానీ కవి.

.

.

Let Me Think

 .

You ask me about that country whose details now escape me,

 I don’t remember its geography, nothing of its history.

 And should I visit it in memory,

 It would be as I would a past lover,

 After years, for a night, no longer restless with passion,

 With no fear of regret.

 I have reached that age when one visits the heart merely as a courtesy.

 .

 Faiz Ahmed Faiz

13 February 1911 – 20 November 1984

India – Pakistani Poet.

 

%d bloggers like this: