అనువాదలహరి

జీవితంలో చెడు చాలా చూశాను … యూజెన్యో మోంటేల్, ఇటాలియను కవి

జీవితంలో చెడు చాలా చూశాను;

ఎండిందనుకున్న దొంగయేరు అదాత్తున పొంగినట్టు,

ఎండకి మాడిపోయిన ఆకులు ముడుచుకుపోయినట్టు,

పరిగెడుతున్న గుఱ్ఱం దబ్బున కూలబడినట్టు.

మంచి అంతగా ఎరుగను; దైవం ఎందుకు

నిర్లిప్తంగా ఊరుకుందా అన్న ఆశ్చర్యం తప్ప;

అది పగలే నిద్రలో మునిగిన శిలావిగ్రహం లాటిది

ఎక్కడో గగనతలంలో ఎగురుతున్న డేగలాంటిది.

.

యూజెన్యో మోంటేల్

(12 October 1896 – 12 September 1981)

ఇటాలియను కవి

 .

.

Evil I’ve often encountered in life

.

Evil I’ve often encountered in life;

it was the strangled rivulet gurgling,

it was the shriveling of parched

leaves, it was the horse falling heavily.

 

Good I have not known; except the wonder

that reveals divine Indifference;

it was the statue in the somnolence

of noon, and the cloud, and the hawk flying high.

.

(Translation by: AS Kline)

Eugenio Montale

(12 October 1896 – 12 September 1981)

Italian poet, prose writer, editor and translator, and recipient of the 1975 Nobel Prize in Literature

Poem Courtesy: http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Italian/Montale.htm#_Toc326745981

%d bloggers like this: