అనువాదలహరి

రుబాయీ- XVI, ఉమర్ ఖయ్యాం, పెర్షియను కవి

ఒకటి తర్వాత ఒకటి పగలూ రాత్రీ ద్వారాలుగా ఉన్న

ఈ పాడుబడ్డ సత్రంలో, చూడు, సుల్తానులు

ఒకరి వెనక ఒకరు ఇక్కడ బసచేసిన ఆ గంటా, ఘడియా

తమ వైభవాల్ని ప్రదర్శించి, ఎవరిత్రోవన వాళ్ళు పోయారో!

.

ఉమర్ ఖయ్యాం

18 May 1048 – 4 December 1131

పెర్షియను కవి

..

Rubaiyat – XVI

.

Think, in this battered Caravanserai

Whose doorways are alternate Nights and Day,

How Sultan after Sultan with his pomp

Abode his hour or two, and went his way

.

Omar Khayyam

18 May 1048 – 4 December 1131

Persian Poet, Philosopher, Mathematician, Astronomer

Click to access rubaiyatfitzgera00omar_bw.pdf

%d bloggers like this: