అనువాదలహరి

సూక్తి … మార్షల్, ప్రాచీన రోమను కవి

గతకాలపు కవులని తీసిపారెస్తావు

జీవితం బాగులేదని నిందిస్తావు.

నీ స్తోత్రాలకి ఒక దణ్ణం; నీ పొగడ్తలు

పడి చావవలసినంత గొప్పవేమీ కావు

.

మార్షల్

క్రీ. శ. 1 వ శతాబ్ది.

ప్రాచీన రోమను కవి

.

 Epigram

 .

You puff the poets of other days,

The living you deplore.

Spare me the accolade: your praise

Is not worth dying for.

 

Martial

Marcus Valerius Martialis , known in English as Martial (March 1, between 38 and 41 AD – between 102 and 104 AD), was a Roman poet from Hispania (the Iberian Peninsula) best known for his twelve books of Epigrams, published in Rome between AD 86 and 103, during the reigns of the emperors Domitian, Nerva and Trajan. In these short, witty poems he cheerfully satirizes city life and the scandalous activities of his acquaintances, and romanticizes his provincial upbringing. He wrote a total of 1,561, of which 1,235 are in elegiac couplets. He is considered to be the creator of the modern epigram.

%d bloggers like this: