అనువాదలహరి

బందీ… లిలీ ఏ లాంగ్, అమెరికన్ కవయిత్రి

“నేను” అనబడే ఈ ఒంటరి జైలులో

ఈ సృష్టి ప్రారంభానికి ముందునుండీ బందీని.

నేను విడుదలయేసరికి,  తెల్లని నక్షత్రధూళితో,

ఈ లోకాలన్నీ పరిగెత్తాల్సిందే, మొదట పరిగెత్తి నట్టు.

నేను గోడకేసి నాచేతులు బాదుకుంటాను, తీరా చూస్తే

కొట్టుకుంటున్నది నాగుండెకే. ఎంత గుడ్డితనం! ఏమీ సంకెల!

.

లిలీ ఎ లాంగ్

(1862 – 1927)

అమెరికను కవయిత్రి

.

Immured

.

Within this narrow cell that I call “me”,

I was imprisoned ere the worlds began, 

And all the worlds must run, as first they ran,         

In silver star-dust, ere I shall be free.     

I beat my hands against the walls and find            5

It is my breast I beat, O bond and blind!

.

Lily A. Long

(1862- 1927)

American Poetess

.

Poem Courtesy:

A Magazine of Verse. 1912–22

Ed: Harriet Monroe, (1860–1936)

http://www.bartleby.com/300/15.html

 

 

 

%d bloggers like this: