అనువాదలహరి

అందమూ – నిర్మలత్వమూ… సాఫో, ప్రాచీన గ్రీకు కవయిత్రి

ఒక సుందరమైన పురుషుడు

చూపులకి మాత్రమే అందంగా ఉంటాడు

నిర్మలమైన పురుషుడు నిర్మలంగానే కాకుండా

అందంగా కూడా ఉంటాడు.

.

సాఫో

క్రీ. పూ. 7 వశతాబ్ది 

ప్రాచీన గ్రీకు కవయిత్రి

                                                    Sappho

 

The Handsome and the Pure

.

The handsome man is handsome

only in looks.

The Pure man pure as well as

Handsome.

.

Translated by : George Theodoridis)

Sappho

( 7th Century BC)

Greek Poetess

Poem Courtesy:

http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Greek/SapphoPoems.htm

%d bloggers like this: