అనువాదలహరి

మరువలేనిది… జోస్ టొలెంటినో మెండోంకా, పోర్చుగీసు కవి

ఏ హెచ్చరికలూ లేకుండానే
ఈ విశాలమైన  పచ్చని చేలనీ
అత్యంత నిగూఢమైన రహస్యాల్నీ
మనం వాగ్దానం చేసిన
స్పష్టతనీ… అన్నీ ఇట్టే విడిచిపెడతాము.

కానీ, అదేమిటో, చిత్రంగా
కేవలం మనల్ని ఒక్కసారి చూసిన
వ్యక్తిని మరిచిపోడానికి  సంవత్సరాలు పడుతుంది.

.

జోస్ టొలెంటినో మెండోంకా

15th Dec 1965

పోర్చుగీసు కవి

.

.

Without warning we lose

the vastness of the fields

singular enigmas

the clarity we swear

We’ll preserve.

…………………………

…………………………

………………………..

…… (incomplete)

.

José Tolentino Mendonça

(15th December 1965)

Portuguese Poet

Translation by: Richard Zenith)

(This is copyrighted.)

( For full text visit: http://www.amazon.com/New-European-Poets…/dp/1555974929#reader_1555974929)

 

%d bloggers like this: