అనువాదలహరి

On the camber of the night –bridge… Ravi Verelly, Telugu, Indian

There will be nothing left

Once the war ceases.

 

The bleeding swords nestle

Cozily in their dark sheaths.

Like a lonely cloudlet on a gloomy canvas

The welkin swims across the infinite vacuum

With the vermillion on her forehead sullied…

 

The heralding peaks standing tall

Turn to vales all of a sudden;

And all the spectral hues

Pulvered in the fist of eyelids

Dissolve into the streaming darkness.

 

Hoisting the sails, the yacht-eyes of the bod,

cruise on the ripples of dreams

 

But,

As usual

She would be inventing strategies

To barbeque the world

On the embers of tomorrow

Spiking it with darkness

.

Ravi Verelly

Telugu

Indian

Ravinder_VerellyRavi Verelly

చీకటి వంతెన చివర

యుద్ధం ముగిసింతర్వాత
అక్కడేం మిగిలుండదు.

నెత్తురోడిన కత్తులు చీకటి ఒరల్లోకి
ఒద్దికగా ఒదిగిపోతాయి.
నుదుటి కుంకుమ చెరిపేసుకున్న ఆకాశం
దిగులు కాన్వాసుపై గీసిన ఒంటరి మేఘంలా
తీరం లేని శూన్యాన్ని ఈదుతూ ఉంటుంది.

మోరలెత్తి నుంచున్న శిఖరాలన్నీ
అదాటున లోయలుగా మారుతుంటాయి.
రెప్పల పిడికిట్లో చూర్ణం అయిన రంగులన్నీ
చీకటి ప్రవాహంలో కలిసిపోతుంటాయి.

ఒంటిమీద కంటి పడవలన్నీ తెరచాపలెత్తి
కలల అలల్లో తునిగిపోతుంటాయి.

ఆమె మాత్రం
ఎప్పట్లాగే
చీకటి పుల్లకు లోకాన్ని గుచ్చి
రేపటి నిప్పుకణికలమీద కాల్చడానికి
వ్యూహరచన చేస్తూంటుంది.

.

రవి వీరెల్లి

%d bloggers like this: