అనువాదలహరి

Apart from Writing… Nanda Kishore, Telugu, Indian

Nobody is yours…

Neither the children you so carefully nurture with your hands,

The birds that fly fledged under your plumage,

Nor this moon that gleams so full in your eyes…

No.

There is no sanguine trace of yours in any of them.

***

Nobody tarries for you.

It is but an onliest living

Amidst very formal and structured lives of people

Who knock off each other’s head for a chance encounter,

Or, burn their fingers for a courteous shake-hand.

It’s a kind of breathing the keen air rolling over the wild hedge.

 

Even if you don’t believe it…

Hands have an expression of their own.

There is life behind the looks.

Every word uttered conveys a meaning.

Every place you wander leaves it tactile touch

But it is the time that cannot still wherever you stand.

 

It is the soul that unleashes into a secret

It is the morn that waits on to the end of the night.

Well!

If there is nothing that we can help, let’s lie down.

If there is nothing else we can do, let’s breathe easy.

To struggle with severed limbs on the battle field

Let’s keep our body prim and pretty.

 

Come on. Let’s go.

They are flying stars.

Let’s glean them, hurl at each other, and weave some lovely lines with a fiery script.

Let’s make love as usual; burn as usual.

.

Nanda Kishore

Telugu

Indian

Image courtesy: Nanda Kishore
Image courtesy: Nanda Kishore

Nanda Kishore is a young engineer (EEE) from Warrangal. He is very prolific on Facebook and particularly active in  “Kavisangamam” group.

Last year he released his maiden volume of poetry “Neelage okadundevaadu” (There was one like you).

Nanda Kishore has fine sensibilities and has come out with a distinct voice of his own.


 

Other Than Writing

 

 

ఎవరూ నీ సొంతం కాదు. నీ చేతుల్లో ఎదిగే ఈ పిల్లలు, నీ రెక్కల్తో ఎగిరే ఈ పక్షులు, నీ కళ్ళలో నిండిన ఈ చందమామ- ఏదీ నీ రక్తం కాదు.

**

ఎవ్వరూ నీతో ఉండరు.ఎదురు పడినంతనే తలలుపగలగొట్టుకునే మనుషులమధ్యచేయి కలిపినందుకే చేతులు కాల్చుకునే నియమ నిబద్ద జీవితాలమధ్య ఒంటరిగా బతకడం- అడవిముళ్ళమీదుగా వీచే పదునెక్కిన గాలిని శ్వాసించడం.

**

నమ్మకున్నా సరే! చేతులకి భాష ఉంటది. చూపుకి ప్రాణం ఉంటది. మాట్లాడిన ప్రతీ మాటకి ఏదో ఒక అర్ధం ఉంటది. తిరిగిన ప్రతీ చోట వదిలిపోనిది స్పర్శ. నిల్చున్న ప్రతీచోట నిలిచిపోనిది కాలం. రహస్యంలోకి విచ్చుకున్నదే ఆత్మ. రాత్రి చివర వేచి ఉన్నదే ఉదయం.

**

సరే! ఏమీ చేయలేకపోతే హాయిగా నిద్రపోదాం. ఏదీ చేతగాకపోతే తీరిగ్గా ఊపిరి తీసుకుందాం. యుద్దంలో తెగిపడి గిలగిలా కొట్టుకునేందుకు శరీరాన్ని మరింత అందంగా ఉంచుకుందాం.

పద పద!నక్షత్రాలను ఎగరవేసారు. ఏరుకుందాం. చల్లుకుందాం. అగ్నిలిపిలో కొన్ని పద్యాలు అల్లుకుందాం. ఎప్పటిలాగే ప్రేమించుకుందాం. .ఎప్పటిలాగే దహించుకుపోదాం…

.

నందకిషోర్
తెలుగు
భారతీయ కవి

 

ప్రకటనలు
%d bloggers like this: